Yan Jambet ra’atira ‘āpī nō te pū OPH

Publié le

Nō nōmino-noa-hia a'e nei 'o Yan Jambet 'e te fa'aterera'a hau fenua, 'ei ra'atira 'āpī nō te pū OPH. 'E mono 'ona 'ia Moana Blanchard.

Piahia i te 29/08/2023 à 16:22 - Fa’arava’ihia i te 29/08/2023 à 18:23

Nō nōmino-noa-hia a'e nei 'o Yan Jambet 'e te fa'aterera'a hau fenua, 'ei ra'atira 'āpī nō te pū OPH. 'E mono 'ona 'ia Moana Blanchard.

‘Ua taui te fa’atere ‘o te pū OPH. Te fa’a’ite ra hō’ē parau mana nō te 24 nō ‘ātete, piahia ‘i roto ‘i te ve’a na te Hau, ‘e ‘ua nōminohia ‘o Yan Jambet ‘ei ra’atira nō te pū ‘e ti’a’au ra ‘i te mau nohora’a tōtiare. ‘Ua fa’atere nā ‘ona hō’ē taiete ho’o fare ‘e fenua, nāna ‘ia ‘e mono ‘ia Moana Blanchard. Nā teie ta’ata ‘i fa’atere mai na ‘i te pū mai te matahiti 2017 ra, ‘e ‘ua ani ‘ona ‘e ‘ia vaiho ‘i tōna ti’ara’a mai te 31 nō ‘ātete.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son