Ua rahi i te fenua nei

Publié le

Rahi te mau motu tei tu'uhia e te pū mitora'a nō te reva, i teie nei po'ipo'i, raro a'e i te fa'aara'a rū nō te ua. Te pi'ira'a a te piha a 'ohipa a te Tōmitēra teitei, 'ia vai ara noa te tā'ato'ara'a.

Piahia i te 18/09/2023 à 16:46 - Fa’arava’ihia i te 18/09/2023 à 17:08

Rahi te mau motu tei tu'uhia e te pū mitora'a nō te reva, i teie nei po'ipo'i, raro a'e i te fa'aara'a rū nō te ua. Te pi'ira'a a te piha a 'ohipa a te Tōmitēra teitei, 'ia vai ara noa te tā'ato'ara'a.

I roto hō’ē parau fa’aara’a, te pi’i nei te piha ‘ohipa a te tōmitēra teitei ia « fa’aturahia te mau fa’auera’a nō te pārurura’a ». ‘Eiaha ‘e haere nā te mau vāhi e ‘ua hōpuna te pape, nā te pae ‘ānāvai ‘e nā ni’a i te mou’a ‘e te tai. Nō te mau pi’ira’a rū, ‘a pi’i atu i te nūmera 18 nō te mau fifi i ni’a i te fenua, te nūmera 16 i ni’a i te tai.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son