‘Ua ‘īritihia te Heiva Tū’aro Nui a tō te mau motu

Publié le

1200 feiā api nō roto mai na ta'amotu e 5 tei 'āmui mai i Tahiti nō te Tū'aro Heiva Nui a tō te mau motu. 'Ua tupu te 'ōro'a 'īritira'a i te 'ahi'ahi monirē : 'Ōro'a itei tāpapahia mai e te Peretetini nō te FIFA o Giovanni Vincenzo Infantino.

Piahia i te 18/07/2023 à 15:46 - Fa’arava’ihia i te 18/07/2023 à 15:47

1200 feiā api nō roto mai na ta'amotu e 5 tei 'āmui mai i Tahiti nō te Tū'aro Heiva Nui a tō te mau motu. 'Ua tupu te 'ōro'a 'īritira'a i te 'ahi'ahi monirē : 'Ōro'a itei tāpapahia mai e te Peretetini nō te FIFA o Giovanni Vincenzo Infantino.

E Heiva Tū’aro Nui teie nō te raura’a ‘o tu’era’a pōpō, raro a’e anei i tāmaru, ‘i ni’a ‘i te tahua, e ‘i ni’a i te one. Teie te ‘ahuru mā pitira’a ‘o te matahiti a fa’atupuhia ‘i te harura’a ‘āu’a nā tō te mau motu. ‘Ua tārenahia teie mau fārereira’a ‘i ni’a e toru māhora : ‘i te tahua nō Fautau’ā, ‘i te māhora e i roto i te fare tū’aro. Te piti ‘i ni’a i te māhora tu’era’a pōpō e ‘i roto i te fare tū’aro JT. Te toru ‘i te fare tū’aro nō Dragon ‘i Titioro, e te maha ‘i ni’a ia ‘i te māhora e ‘i ni’a i te one i te pū FTF nō Pīra’e.

E no te taime mātāmua roa, ‘ua fa’ari’i ato’a ‘o Tahiti i te Peretetini nō te FIFA, ‘o Gianni Infantino.

Nō te taime mātāmua roa, ‘ua tae tino roa mai te Peretetini nō te FIFA i te ‘ōro’a ‘īritira’a ‘o te Heiva Nui a tō te mau motu tei tupu i te ahiahi monirē 17 nō tiurai.

Te vahi ‘āpī nō teie matahiti  » Te Heiva a te feiā ‘āpī raro mai te 13 matahiti pi’ihia U13. E rāve’a ato’a teie nō te mā’iti ‘i te mau tamari’i tu’e pōpō maita’i roa a’e.

Des “pass-foot” du Festival des îles 2023 sont disponibles au prix de 2000 Fcfp pour assister à l’intégralité des matchs, à l’exception de la finale de futsal. Les pass sont en vente au siège de la FTF ou sur place aux sites de JT et Fautaua. La finale de futsal hommes sera retransmise en direct sur votre chaine le 22 juillet.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son