‘Ua ō te mau Tiki toa ‘i roto ‘i te tuha’a hōpe’a. ‘E fa’aū ‘oia ‘i te pupu nō Toromona ‘i teie mahana mā’a

Publié le

'Ua upo'oti'a te Tiki toa 'i ni'a 'i te pupu nō Fītī, 5-3. Teie te torura'a 'o tāna ha'uti ‘i roto i tāna ‘āpapara’a. 'E 9 tapa’o i haruhia mai 'e te feiā ha’uti 'a Teva ZAVERONI. Tōna aura'a, 'ua ō rātou nō te tuha'a hōpe’a 'o te tupu 'i teie mahana mā'a 'I 'Aorai Tini Hau.

Piahia i te 25/08/2023 à 8:06 - Fa’arava’ihia i te 28/08/2023 à 10:44

'Ua upo'oti'a te Tiki toa 'i ni'a 'i te pupu nō Fītī, 5-3. Teie te torura'a 'o tāna ha'uti ‘i roto i tāna ‘āpapara’a. 'E 9 tapa’o i haruhia mai 'e te feiā ha’uti 'a Teva ZAVERONI. Tōna aura'a, 'ua ō rātou nō te tuha'a hōpe’a 'o te tupu 'i teie mahana mā'a 'I 'Aorai Tini Hau.

‘Ua upo’oti’a ‘o Tiki toa nō te toru ‘o tāna hā’utira’a

‘I te tuha’a mātāmua, ‘i te mahara’a ‘o te minuti tō Rainui TSEU ‘īritira’a ‘i te tāpa’o ‘a Tiki toa ‘e te pōpō tāna ‘i arata’i ‘e tōna upo’o ‘āfaro roa ‘i roto ‘i te ‘ūpe’a ‘a tō Fītī.

‘I te piti ‘o te tuha’a, nā Teaonui TEHAU ‘i tītō ‘i te piti ‘o te rē. Piti minuti noa ‘i muri mai, te pāhonora’a ‘a tō Fītī tei tītō ‘i tāna rē mātāmua māoti tāna ta’ata hā’uti ‘o Merrill NAND.’Aita ‘i roa’a ‘i te ta’ata tīa’i tāpa’o ‘a Tiki toa ‘i te tāpe’a. ‘I te pae hōpe’a ‘o teie tuha’a, ‘e 2 nā Tiki toa, 1 nā Fītī.

‘I te tuhaa hōpe’a ‘o teie hā’utira’a, teie fa’ahou mai nei ‘o Rainui TSEU, nō te 3 ‘o te rē ‘aita rā tō Fītī ‘i ha’amarirau, tītō ato’a mai nei ‘i tā rātou, ‘e 3 atu ra ia nā Fītī ‘e 3 ato’a nā Tiki toa.

‘I te mau minuti hōpe’a, ‘ua ho’i mai te mau mā’ona nō Tahiti nā roto ‘i te pōpō ‘i tu’ehia ‘e Tamatoa TETAUIRA, ‘e haere fa’ahou mai ai ‘i tā Rainui TSEU. Nāna ‘i ha’apāpū roa ‘i te ti’ara’a ‘o Tahiti nō te hā’utira’a hōpe’a te tupu ‘i teie mahana mā’a.

Heimanu TAIARUI te nūmera 4 ‘a te pupu TIKI TOA

‘Ua upo’oti’a mai ‘o Tiki toa ‘i ni’a ia Fītī ‘aita rā teie hā’utira’a ‘i ‘ōhie. Te ‘oa’oa nei te ‘ā’au ‘o te feia hā’uti hau roa atu te fa’ahiahia nō Heimanu TAIARUI ‘inaha, ‘e mahana fānaura’a nōna. ‘E tamarū te tino. ‘Aita ‘e hā’utira’a ‘i tarēnahia nō farairē. Te ti’aturira’a ‘ia upo’oti’a fa’ahou mai te pupu nō Tahiti ‘i ni’a ‘i te pupu nō Toromona, ‘i teie mahana mā’a nō teie ihoa tuha’a hōpe’a ‘o tā rātou ‘āpapara’a. Te pupu ‘o te rē mai ‘o te o atu ‘i roto ‘i te harura’a ‘āu’a nō te ao ‘o te tupu ‘i Dubai ‘i te ‘āva’e nō fepuare 2024.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a