Teuraiterai Tupaia « ‘aita roa atu vau i ti’aturi »

Publié le

I muri mai ia Vahine Fierro 'e Kauli Vaast, e ti'a ato'a atu 'o Teuraierai Tupaia i roto i te mau tata'ura'a nō te heiva tū'aro nui. 'Ua tāora i tāna 'ōmore 86,11 mētera i te ātea i roto i te tīti'ara'a a te fenua Farāni. 'Ua tupa'i ato'a te faito ātea o te taorara'a 'ōmore mauhia 35 matahiti i te roara'a.

Piahia i te 19/05/2024 à 1:19 - Fa’arava’ihia i te 19/05/2024 à 1:19

I muri mai ia Vahine Fierro 'e Kauli Vaast, e ti'a ato'a atu 'o Teuraierai Tupaia i roto i te mau tata'ura'a nō te heiva tū'aro nui. 'Ua tāora i tāna 'ōmore 86,11 mētera i te ātea i roto i te tīti'ara'a a te fenua Farāni. 'Ua tupa'i ato'a te faito ātea o te taorara'a 'ōmore mauhia 35 matahiti i te roara'a.

‘Ua topa te hau ‘o Teuraiterai Tupaia, ‘ua tupu tei moemoea-noa-na-hia, e tata’u ato’a atu ‘ona i te heiva tū’aro nui i te ‘āva’e tiurai, maoti te onoono ‘e te mau fa’aineinera’a tu’utu’u-‘ore. 86,11 mētera, te ātea o te ‘ōmore i tāorahia e ana. 4 mētera hau atu i te fāito maita’i roa a’e a te fenua Farāni mauhia e Pascal Lefèvre i te matahiti 1989 ra.

« ‘Aita vau i ti’aturi. Mea ‘ite noa vau i tā’u ‘ōmore i te pe’era’a, mea huru ātea. ‘Aita atu e parau, ‘oa’oa roa vau. ‘Ua topa te hau (…) ‘E’ita vau e tāpapa fa’ahou i te tahi atu mau tīti’ara’a nō te fa’aō i te heiva tū’aro nui », i te reo ‘o Teuraiterai Tupaia.

« E piti taime tō’u pēpēra’a ‘e ‘ua topatopa roa vau i terā taime, te vai ra rā te mau ta’ata tei tauturu ia’u ‘eiaha vau ia ha’aparuparu. I tō’u mana’ora’a, nā te reira i tūra’i ia’u », i tāna paraura’a.

Te fā : « e haere e ti’i i te feti’a »

‘Ua ho’i mai nei o Tetuaiterai i te fenua nei nō te tāmāru ‘iana ‘e fa’afa’aea ato’a. « Mea au ato’a nō te mōrare i te ho’i mai i pīha’i iho i tō’u nā metua ‘e tō’u mau feti’i, e tāmau noa ai i tā’u mau fa’aineinera’a », i tāna mau ha’apāpūra’a.

I te mau hepetoma i ma’iri a’e nei, ‘ua fa’aea tūtonu ‘ona i ni’a i tāna fā. « ‘Ua ‘āmui atu vau i roto e 2 fa’aineinera’a ta’aē. ‘I Nice ‘e ‘i Alicante. ‘Ua ha’api’i au i te mau ‘ohipa ‘āpī. Tā’u ia i fa’a’ohipa na i roa’a mai ai terā fāito maita’i », teie ia ‘oa’oahia nei e ana.

« Tō’u metua, tō’u māmā rū’au, tā’u pupu e tō’u ta’ata fa’aineine te feiā mātāmua tā’u i mana’o ‘e tae noa atu i tō’u mau feti’i i Strasbourg. ‘Aita rātou i fa’aea i te tūra’i ia’u i te haere i te mau fa’aineineira’a noa atu ‘e’ere i te mea ‘ōhie i te tahi taime », i te reo ‘o Teuraiterai.

‘Aita atu i teie nei i te ha’apūai atu ā i tāna mau fa’aineinera’a nō te tapae hō’ē fāito maita’i ‘ia tae i te heiva tū’aro nui e « haere e ti’i i te feti’a ».

Grâce à un lancer de javelot de 86,11 mètres, Teuraiterai Tupaia efface le record de France et se qualifie pour les JO. (Crédit: Fédération française d’athlétisme).

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son