Nō te pūai ‘o te vāve’a, ‘ua fa’ataimehia te hoera’a Super ‘Aito

Publié le

'Ua fa'aoti te tomite Super 'Aito 'e tūra'i te tata'ura'a hoera'a V1 tei tarēnahia 'i Teva i Uta 'i teie mahana mā'a. 'Ua piahia hō'ē parau mana 'e 'ōpani nei 'i te mau terera'a nā te moana 'i tua a'e 'ia Taiarapu tō'o'a 'o te ra. Te tumu, nō te vāve'a pūai ia;

Piahia i te 01/09/2023 à 15:55 - Fa’arava’ihia i te 01/09/2023 à 15:56

'Ua fa'aoti te tomite Super 'Aito 'e tūra'i te tata'ura'a hoera'a V1 tei tarēnahia 'i Teva i Uta 'i teie mahana mā'a. 'Ua piahia hō'ē parau mana 'e 'ōpani nei 'i te mau terera'a nā te moana 'i tua a'e 'ia Taiarapu tō'o'a 'o te ra. Te tumu, nō te vāve'a pūai ia;

‘Aita ā hō’ē ta’io mahana ‘āpī ‘i fa’aotihia atu ra ‘e te tōmite fa’aineine ‘i teie nei hoera’a V1 tei tarēnahia mai Teva i Uta ‘e Teahupo’o. Mai te mahana maha mai ā, hō’ē tuha’a rahi ‘o Pōrīnetia teie fa’aruru nei ‘i te vāve’a pūai. ‘I Tahiti, ‘e nehenehe te mau po’opo’o ‘e roa’a 6 metera.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son