Ha’utira’a hōpe’a OCF Futsal Nation Cup ha’apūrorohia, farairē pō, i te ‘āua nō Pā’ōfa’i

Publié le

E fa'au atu te pupu Aito Ari'i i te pupu nō Niu Tirani nō te ha'utira'a hōpe'a o te harura'a 'āu'a OFC Futsal i teie pō farairē. E ha'apūrorohia teie fārereira'a i te 'āua nō Pā'ōfa'i. Te pupu e upo'oti'a mai i teie nei ha'utira'a, e o ia i te harura'a nō te ao.

Piahia i te 06/10/2023 à 16:59 - Fa’arava’ihia i te 06/10/2023 à 17:00

E fa'au atu te pupu Aito Ari'i i te pupu nō Niu Tirani nō te ha'utira'a hōpe'a o te harura'a 'āu'a OFC Futsal i teie pō farairē. E ha'apūrorohia teie fārereira'a i te 'āua nō Pā'ōfa'i. Te pupu e upo'oti'a mai i teie nei ha'utira'a, e o ia i te harura'a nō te ao.

I roto i tāna parau fa’aarara’a, te tītau nei te hau fenua i te huira’atira ia ‘āmui rahi atu i te ‘āua nō Pā’ōfa’i i teie pō farairē, nō te māta’ita’i i te ha’utira’a hōpe’a nō te harura’a ‘āu’a OFC Futsal. E ha’amata te ha’utira’a i te 7:45. E fa’aū atu te pupu Aito Ari’i i te pupu nō Aotearoa. Te pupu e upo’oti’a mai e o atu ‘oia i roto i te mau ha’utira’a nō te harura’a ‘āu’a nō te ao nei.

Nō reira, a hopoi atu ma’a pē’ue iti i teie nei pō.

Nō ‘outou tei ‘ore e tae atu i te ‘āua nō Pā’ōfa’i, e ha’apūroro-ti’a-ato’a-hia te ha’utira’a i roto i te ‘āfata teata i ni’a i te rēni a TNTV, nā reira ato’a i ni’a i tāna ‘api Facebook.

Nō te fa’afa’aitoitora’a i te pupu Aito Ari’i, ‘ua fa’aineine mai te huira’atira nō Rapa hō’ē hōho’a nō te hōro’a i te pūai i tā rātou mau tamari’i.

Hōho’a fa’afa’aitoitora’a a te huira’atira nō Rapa i tā rātou mau tamari’i

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a