Harura’a ‘āu’a nō te ao nō te tu’era’a pōpō i ni’a i te one : ‘o vai tā Tiki Toa e ha’uti atu ?

Publié le

'Ua tupu te huti-tārero-ra'a nō te harura'a 'āu'a tu'era'a pōpō i ni'a i te one UAE 2024 i te pō mahana maha, i Dubaï. 'Ua pāpū atu ra i te mau Tiki Toa 'o vai mā te mau pupu tā rātou e fa'aū atu.

Piahia i te 06/10/2023 à 9:38 - Fa’arava’ihia i te 06/10/2023 à 18:53

'Ua tupu te huti-tārero-ra'a nō te harura'a 'āu'a tu'era'a pōpō i ni'a i te one UAE 2024 i te pō mahana maha, i Dubaï. 'Ua pāpū atu ra i te mau Tiki Toa 'o vai mā te mau pupu tā rātou e fa'aū atu.

‘Ua hope te mau tīti’ara’a nō te mau pupu o te hā’uti atu i te harura’a ‘āu’a nō te ao no te tu’era’a pōpō i ni’a i te one 2024. 16 fenua o te tata’u atu i Dubaï mai te 15 e tae atu i te 25 nō fepuare. ‘Ua ‘ite te mau mā’ona ‘o vai mā te mau pupu tā rātou e fārerei.

Nō te mau Tiki Toa, o te mau pupu nō te fenua Paniora, ‘Īrania ‘e Rāparata tā rātou e fa’au atu. I te reo o Teva Zaveroni, te ta’ata fa’aineine, e mau pupu pūai ana’e tei roto i teie ‘āna’ira’a.

Nō tāna ha’utira’a mātāmua, e ha’uti atu te pupu mā’iti a Tahiti i te pupu Rāparata, ‘aita teie nei pupu i ha’uti fa’ahou i roto i te harura’a ‘āu’a nō te ao mai te matahiti 2015.

Nō te piti o te ha’utira’a, e tanohia te mau Tiki Toa i ni’a i te pupu Paniora mai te harura’a ‘āu’a i tupu iho nei i te fenua Rūtia. Hō’ē teie o te mau pupu pūai roa a’e nō Europa.

Nō te toru o te ha’utira’a, Tiki Toa – ‘Īrania, ‘aito nō te mau ha’utira’a ‘Ātia 2023.

‘E ha’apūroro o TNTV i te mau ha’utira’a nō teie nei harura’a ‘āu’a nō te ao nei.

Te mau pupu ha’uti

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a