Tere mātāmua nō te tōmitēra teitei Eric Spitz ‘i Maurua

Publié le

'Ua tere atu te tōmitēra teitei Eric Spitz 'e fārerei 'i tō te fa'aterera'a 'oire no Maupiti. Taime ato'a nō te hāere 'e māta'ita'i 'i te mau patura'a 'i ravehia mai. Hi'o atu ai te mau 'ōpuara'a 'e te hia'ai 'o te fa'aterera'a 'oire. 'A tahi nei hō'ē tomitera teitei 'a tāpe'a fa'ahou atu ai 'i Maupiti.

Piahia i te 31/07/2023 à 11:52 - Fa’arava’ihia i te 18/08/2023 à 10:19

'Ua tere atu te tōmitēra teitei Eric Spitz 'e fārerei 'i tō te fa'aterera'a 'oire no Maupiti. Taime ato'a nō te hāere 'e māta'ita'i 'i te mau patura'a 'i ravehia mai. Hi'o atu ai te mau 'ōpuara'a 'e te hia'ai 'o te fa'aterera'a 'oire. 'A tahi nei hō'ē tomitera teitei 'a tāpe'a fa'ahou atu ai 'i Maupiti.

‘I te 25 nō tiurai 2023, tō te tōmitēra teitei taera’a atu ‘i Maupiti nā ni’a ‘i te manu tautau nā te reva, te « Dauphin », fa’ari’ihia mai ‘e te tāvana ‘e tāna ‘āpo’ora’a ‘oire. Tāpaera’a matāmua ‘o teie nei tere, ‘i te aora’i nō te poe ‘o te moana fatuhia ‘e Aky Firuu. Hou a’e ‘a tupu ai te rurura’a ‘e te fa’aterera’a ‘o te ‘oire, ‘ua fa’anahohia hō’ē taime tere māta’ita’i nā ni’a ‘i te poti.

‘I te rurura’a ‘e tō te ‘āpo’ora’a ‘oire nō te tuatāpapa ‘i te mau ‘ōpuara’a’e hia’aihia ra ‘e te ‘oire nō te ha’amaita’i ‘ihoa ‘i te orara’a ‘o tōna nūna’a. Muri mai, ‘ua haere tino te tōmitēra teitei ‘e hi’o ‘i te mau tāpura ‘ohipa tītauhia e ha’amaita’i, mai te fare ha’api’ira’a, te fa’aru’era’a pehu, te mau vaira’a pape ‘e te vai atu ā. ‘I te reo ‘o Eric Spitz, « E’ere ‘i te mea ‘ōhie ‘ia tuatāpapa te tāpura ‘ohipa ‘a te hō’ē ‘oire mai te peu ‘eita ‘oe ‘e fārerei tino roa ia ratou. Te tumu ia vau, ‘i tae roa mai ai ‘i’ō nei. Te mana’ona’ora’a rahi ‘a te tāvana, te parau ihoa ia ‘o te pape, ‘ia ha’amaita’ihia te ‘ōperera’a pape nā te huira’atira. ‘E ‘ape’e te hau nui ‘i te ‘oire ‘i roto ‘i tāna mau ‘ōpuara’a nō te pape mā, tae noa atu ‘i te patura’a hō’ē fare tamahou ‘āpī, te fa’aru’era’a pehu ‘e te tīti’ara’a ‘i te mau pape vi’ivi’i ».

« ‘Ua ti’aturi au te tōmitēra teitei ‘i roto ‘i tōna mau mana’o ‘i roto ‘i te mau ha’amāramaramara’a ta mātou ‘i hōro’a ‘iana, ‘e hi’o mai ‘oia ‘i te reira, ‘e mai tā’u ihoa ‘i fārerei te peretiteni ‘o te hau fenua, ‘ua māramarama ‘i teie ‘opuara’a ‘o tā Maurua ‘e tīa’i maoro noa ra te pāhonora’a ‘a te tāvana ‘oire Woullingson Raufauore.

Turuhia teie mau ‘ōpuara’a ‘e te Hau nui ‘e tae noa atu ‘i te hau fenua. Te tahi ato’a mana’ona’ora’a ‘a te tāvana, ‘oia ho’i tō ratou tahua taura’a manureva. ‘Inaha nō te ha’amaita’i te fa’ari’ira’a manihini, tītauhia ‘e fa’aroa te taura’a manureva ia tano ‘i te manureva fāito ATR42 ‘e tau ‘ia ua. « ‘I roto ‘i tā māua tau’ara’aparau, mai te peu te hina’aro ra tātou ‘ia nu’u te fa’ari’ira’a rātere ‘eita ‘e nehenehe ‘eiaha teie taura’a manureva ia fa’aroahia » ‘i te hi’ora’a’a te tāvana nō Maupiti.

« Nō te taura’a manureva, te ‘arora’a teie ‘a te tāvana tau matahiti ‘i teie nei, ia fa’aroahia teie taura’a, te tāpura faufa’a nūmerahia ‘i ni’a ‘i te fāito toru miriā. ‘E tuatāpapa māua Moetai Brotherson ‘i teie tumu parau » te pāhonora’a ‘a te tōmitēra teitei.

‘Ōpuara’a ‘e fa’aroa te taura’a manureva

Hau i te 80% ‘o te tāpura faufa’a ‘e amohia ‘e te hau nui nō te mau ‘ōpuara’a, turuhia ‘e te hau fenua. ‘Ōpanihia teie tere nā roto ‘hō’ē hutira’a reva. Tei pāpū, ‘oa’oa rahi tō te fenua nō Maupiti ‘i te fa’ari’i t’i te tōmitēra teitei, ‘inaha ‘i muri a’e 10 matahiti, ‘a tahi nei hō’ē tomitera teitei ‘a ta’ahi fa’ahou ai ‘i Maurua.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son