Te ho’i fa’ahou mai ra te pupu reggae Jahneration

Publié le

Teie fa'ahou mai nei te pupu Jahneration 'i te fenua nei. 'Ua tārenahia hō'ē 'āru'i hīmenera'a 'i te 29 nō tētepa 'i te Brasserie Hoa. 'I muri mai, tei Bora Bora, Huahine 'e Ra'iātea 'o Theo 'e Ogach.

Piahia i te 04/09/2023 à 18:34 - Fa’arava’ihia i te 04/09/2023 à 18:34

Teie fa'ahou mai nei te pupu Jahneration 'i te fenua nei. 'Ua tārenahia hō'ē 'āru'i hīmenera'a 'i te 29 nō tētepa 'i te Brasserie Hoa. 'I muri mai, tei Bora Bora, Huahine 'e Ra'iātea 'o Theo 'e Ogach.

‘Ua haere a’e mai na te pupu Jahneration ‘i te matahiti ‘i ma’iri a’e nei nō te tahi mau ‘āru’i hīmenera’a. ‘E nā reira fa’ahou ‘i teie nei hōpe’a ‘āva’e tetepa nā roto ‘i tōna tere « Polynesian tour 2023 ». E hā’uti atu ‘o Theo, Ogach ‘e te tōe’a ‘o te pupu ‘i te 29 nō te tētepa ‘i te Brasserie Hoa ‘i Fare ‘Ute.

Taime ato’a nō teie nei pupu nō te fa’a’oto mai ‘i tāna pehe hōpe’a Mic Session tei matara ‘a tahi ‘āva’e ‘i teie nei.

‘E haere ato’a atu teie nei pupu ‘i Bora Bora ‘i te 30 nō tētepa, i te 5 nō ‘ātōpa ‘i Huahine, ‘e ‘i te 7 nō ‘ātopa ‘i Ra’iātea.

Nō te ‘āru’i hīmenera’a ‘i Tahiti nei, te ho’ohia ra te mau tīteti ‘i Sound Store, Istore, Brasserie Hoa ‘e ‘aore ra ‘i ni’a ‘i te tahua natirara : www.purpletahiti.com

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a