Pū’ohura’a ‘a te CIVEN nō te matahiti 2022 : 1.7 miriā tei ‘aufauhia ‘i te feia ‘i ‘itehia te ma’i ‘atomi

Publié le

'Ua pūhara te tōmite e ti'a'au nei te fa'aho'onara'a 'o te mau ta'ata 'i 'itehia 'i te ma'i 'ātōmī (CIVEN) 'i tāna pū'ohura'a nō te mātahiti 2022. 1.77 mīriā te tāpura faufa'a 'a te Hau Nui. 'I rotopū na 328 anira'a 'i fa'ataehia 'i teie mātahiti, 240 nō roto mai 'i te mau 'utuāfare nō Pōrinetia, 46 tei fa'ari'ihia, 84 tei pāto'ihia 'e 13 tei ha'afāufa'a-'ore-hia.

Piahia i te 12/07/2023 à 16:11 - Fa’arava’ihia i te 13/07/2023 à 15:56

'Ua pūhara te tōmite e ti'a'au nei te fa'aho'onara'a 'o te mau ta'ata 'i 'itehia 'i te ma'i 'ātōmī (CIVEN) 'i tāna pū'ohura'a nō te mātahiti 2022. 1.77 mīriā te tāpura faufa'a 'a te Hau Nui. 'I rotopū na 328 anira'a 'i fa'ataehia 'i teie mātahiti, 240 nō roto mai 'i te mau 'utuāfare nō Pōrinetia, 46 tei fa'ari'ihia, 84 tei pāto'ihia 'e 13 tei ha'afāufa'a-'ore-hia.

‘Ua mara’a tā’ue noa te nūmera ‘o te mau anira’a ‘i fa’ataehia ‘i te Civen, hau i te 50% ia fa’aauhia ‘i te matahiti ‘i ma’iri a’e nei, te tumu rahi ‘o te mau pu’e parau anira’a nō roto mai ‘i te mau ‘utuāfare nō Pōrīnetia.

328 anira’a, rotopū ia rātou 240 nō roto mai ‘i te mau ‘utuāfare nō Pōrinetia, ‘ua roa’a-roa-hia te fāito 20 toma hau, ia fa’aauhia ‘i te matahiti 2020. Tōna aura’a mai te 53% ‘ua tae roa ‘i ni’a ‘i te fāito 73%. Te toe’a ‘o te mau anira’a, nō roto mai ia ‘i te nuna’a ‘Āreteria ‘e Farāni.

Rave rahi mau anira’a ‘i tu’uhia ‘e te Civen nā mua atu i te 31 nō tītema 2018, anira’a hi’opo’a-fa’ahou-hia ‘i muri noa mai te fa’a’otira’a ‘a te tiripuna ‘a te hau nō te 10 nō tītema 2021. Mau pu’e parau tei roto ‘i te tuātapapara’a ‘a te tōmite ‘aore ra ‘i roto i te rima ‘a te tiripuna ‘a te hau : »tītauhia ‘e ha’afāufa’a ‘i te tā’ato’ara’a ‘o te mau tumu ‘i ‘itehia ai hō’ē ‘o te mau ma’i ‘atomi ‘i ni’a hō’ē ta’ata, tōna orara’a, i te vāhi ‘e te tau ‘i tārenahia e te ture, tā te piha ‘ohipa ‘a te Hau metua ‘e ‘ore e roa’a i te fa’ahuru’e mai te peu ‘aita ‘e ha’apāpūra’a ‘e ‘aita hoa teie ta’ata ‘i ro’ohia ‘i te aveave ‘atomi ». Ia au ‘i teie fa’a’otira’a ‘a te tiripuna ‘a te hau, ‘ua ‘aufauhia te feia ma’i nō Pōrīnetia ».

‘Ia ‘amuihia te mau anira’a ‘a Pōrīnetia, 172 tei pāhonohia, nō te hō’ē tāpura faufa’a ‘i te fāito 1.7 mirīa. ‘Ua ‘aufauhia te ta’ata ma’i ‘aore rā tāna huā’ai. ‘Aita rā teie pū’ohura’a ‘e tātara nei ‘i te fāito moni ‘i fana’ohia ‘e te ta’ata ma’i tāta’i tahi.

89 anira’a tei fari’ihia nā Pōrīnetia, 83 nā Fārani. ‘E nō te taime mātāmua, rahi a’e te anira’a nō roto mai ‘ia Pōrīnetia ‘i fa’ataehia ‘i te hōpe’a ‘ia fa’aauhia ‘i tā Fārani.

Te ma’i māriri ‘aimahaha, te māriri ‘aitītī ‘e ‘i ni’a i te ‘iri ta’ata, te rahira’a ‘o te mau ma’i i tāpa’ohia. Mau pu’e parau ‘i ni’a ‘i te ma’i māriri ‘aita’ata ‘e tupu nei ‘i ni’a ‘i te vāhine, tōna vaira’a tamari’i ‘aore ra ‘i ni’a i te ‘ōvitute tei fa’atae-ato’a-hia.

Tāi’o ato’a: « Les refus pas toujours justifiés du Civen »

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a