Hō’ē hīmene ‘e hō’ē hoho’a tāvirihia e te mau piahi nō Saint-hilaire

Publié le

'E'ere tē 'oa'oa nei nō te tamari'i piha CM2 nō te fare ha'api'ira'a Saint-Hilaire nō Faa'a 'e tā rātou 'orometua. 'Ua pāpa'i râtou hō'ē hīmene, fa'aharuharu 'e tāviri roa hō'ē hoho'a. Tauturuhia rātou e te ta'ata hīmene Léo Marais.

Piahia i te 26/06/2024 à 18:31 - Fa’arava’ihia i te 26/06/2024 à 18:31

'E'ere tē 'oa'oa nei nō te tamari'i piha CM2 nō te fare ha'api'ira'a Saint-Hilaire nō Faa'a 'e tā rātou 'orometua. 'Ua pāpa'i râtou hō'ē hīmene, fa'aharuharu 'e tāviri roa hō'ē hoho'a. Tauturuhia rātou e te ta'ata hīmene Léo Marais.

‘Ua manuia te ‘ōpuara’a a Lara Karel-Yohanna e tāna mau piahi nō te fare ha’api’ira’a Saint-Hilaire Faa’a. E 3 matahiti fa’aineine-‘āmui-ra’a-hia mai teie nei tāpura ‘ohipa i roto i te tau ha’api’ira’a. Hou teie mau tamari’i a tomo atu ai i roto i te tuha’a tuarua, ‘ua hina’aro te ‘orometua e tāviri hō’ē hoho’a nō teie pehe.

Mai te pāpa’ira’a ‘e tae atu i te fa’aharuharura’a, ‘ua turuhia teie mau tamari’i e te ta’ata hīmene ra ‘o Léo Marais.

Te i’oa o teie nei hīmene, « La promesse », ha’apūrorohia i ni’a i te tahua Youtube.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a