E tupu te mau tauira’a i te fare toa tahito Géant Casino

Publié le

10 matahiti i teie nei te mau 'ūputa 'o te fare toa Géant Casino i Puna'auia 'ōpanira'a. I te matahiti 2020, 'ua ho'ohia mai teie nei fare tahua 'e te 'oire nō Puna'auia. I teie nei mahana, mea pāpū e riro teie nei vāhi 'ei peho nō te hīro'a.

Piahia i te 18/09/2023 à 19:41 - Fa’arava’ihia i te 18/09/2023 à 19:41

10 matahiti i teie nei te mau 'ūputa 'o te fare toa Géant Casino i Puna'auia 'ōpanira'a. I te matahiti 2020, 'ua ho'ohia mai teie nei fare tahua 'e te 'oire nō Puna'auia. I teie nei mahana, mea pāpū e riro teie nei vāhi 'ei peho nō te hīro'a.

‘Ua ‘ōpani tōna mau ‘ūputa i te ‘āva’e tiurai matahiti 2013. ‘A toru matahiti i teie nei ‘o te ‘oire nō Puna’auia te fatu o teie fare tahua.

3500 m² te rahi ‘o teie nei vāhi. ‘Ua rave-a’e-na-hia te mau tītōrotorora’a nō te hi’o te fāito o teie nei patura’a inaha te mana’o ra te ‘āpo’ora’a ‘oire ‘ia fa’anaho-‘āpī-hia teie nei vāhi. « Noa atu te ma’i tovī, ‘ua ‘imihia te mau rāve’a nō te rave i te mau hi’opo’ara’a : te pautuutu o te fare, te vai ra anei te repo « amiante » ‘e ‘aore te tāpau, e nehenehe anei e feruri hō’ē ‘ōpuara’a ‘ē atu i te fare toa, te mau ha’apāpūra’a a te pāpa’i parau rahi nō te ‘oire, Jean-Eudes Filiatre. E mau parau fa’ahiahia tei matara mai nā roto i te mau tītorotorora’a mātāmua. I teie nei, e tūra’ihia te mau ferurira’a i ni’a i te mau rāve’a e tītauhia nō te fa’anaho i teie nei vāhi ‘ei peho mā’ohi. »

Tau matahiti i teie nei tō te ‘āpo’ora’a ‘oire hina’arora’a e fa’afāna’o i te huira’atira hō’ē vāhi e nehenehe ai ‘ona e ha’aputuputu, e fa’anaho i te mau fārereira’a mai terā e ravehia ra i Manu iti i Pa’ea. « ‘Ei vāhi fa’ata’ahia nō te ‘ori, nō te hīmene, nō te mau fa’a’ite’itera’a rima’ī, te mau mea ato’a e au i te ta’ere », i te reo ‘o Cathy Puchon, mono tāvana mātāmua.

Teie nei ‘ōpuara’a, e rāve’a ato’a nō te hōro’ara’a hō’ē mapura’a aho ‘āpī nō te tuha’a ‘oire nō Outumaoro, 5000 rahira’a ta’ata e noho ra i reira.

« E ha’amaita’i i te orara’a o te huira’atira o teie nei tuha’a. Hau roa atu, ‘inaha te vai ra hō’ē ‘ōpuara’a rahi a te hau fenua nō te patura’a i te hotēra i te pae tahatai. Te mana’o ‘o te ‘oire, ‘ia tupu tāua mau ‘ōpuara’a ra, ‘ia ha’amana’o-ato’a-hia te huira’atira e fa’aea ra ‘i te tahi a’e pae o te porōmu », te reo ‘o te tāvana Simplicio Lissant.

‘Ua fārerei nā te ‘āpo’ora’a ‘oire nō Puna’auia i te fa’atera’a hau ‘āpī nō te vauvau atu iana i te mau ‘ōpuara’a e mana’ohia ra e ana i Outumaoro mai te ha’amaita’i i te vāhi tāpe’ara’a pereo’o mata’eina’a e tae atu i te fa’atorora’a hō’ē porōmu nā raro i te fenua, mai reira nō te haere atu i te pae tahatai.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son