‘Aito nō Farāni nō te fa’aineinera’a i te ‘aira’a mā’a : piti feti’a pirū

Publié le

'Ua 'ite-fa'ahou-hia te 'aravihi 'o te mau pīahi nō te fare ha'api'ira'a tōro'a hōtēra nō Puna'auia. 'Ua roa'a 'ia Honohere Ho 'e Kehaunui Gooding Maraetefau i te feti'a 'auro nō te fa'aineinera'a i te 'aira'a mā'a.

Piahia i te 23/10/2023 à 18:48 - Fa’arava’ihia i te 23/10/2023 à 18:48

'Ua 'ite-fa'ahou-hia te 'aravihi 'o te mau pīahi nō te fare ha'api'ira'a tōro'a hōtēra nō Puna'auia. 'Ua roa'a 'ia Honohere Ho 'e Kehaunui Gooding Maraetefau i te feti'a 'auro nō te fa'aineinera'a i te 'aira'a mā'a.

‘Ua tupu teie nei tata’ura’a i teie monirē i te fenua Farāni, i Paris. I rotopū i te mau taure’a tata’u, piti piahi nō te fare ha’api’ira’a tōro’a hōtēra nō Outumaoro, i Puna’auia.

Tau mahana ‘o Honohere Ho ‘e Kehaunui Gooding Maraetefau i te fenua Farāni, arata’ihia e tā raua nau ‘orometua, nō te mau fa’aineinera’a hōpe’a hou te tata’ura’a. Terā ia tei roa’a mai : e 2 feti’a ‘auro.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a