7,5 kilos ice tei ‘itehia i te tahua taura’a manureva : 7 matahiti fare tāpe’ara’a nā te tāne, 5 matahiti nā te vahine

Publié le

I te tiripuna, hō'ē ta'ata 35 matahiti 'e tōna hoa vahine tei ha'avāhia nō te uta-huna-ra'a mai 7,5 kiro rā'au ta'ero i te 8 nō 'eperēra i ma'iri a'e nei. Te fa'autu'ara'a, 7 'e 5 matahiti fare tāpe'ara'a 'e 1 miriā utu'a moni.

Piahia i te 31/05/2024 à 15:22 - Fa’arava’ihia i te 31/05/2024 à 15:22

I te tiripuna, hō'ē ta'ata 35 matahiti 'e tōna hoa vahine tei ha'avāhia nō te uta-huna-ra'a mai 7,5 kiro rā'au ta'ero i te 8 nō 'eperēra i ma'iri a'e nei. Te fa'autu'ara'a, 7 'e 5 matahiti fare tāpe'ara'a 'e 1 miriā utu'a moni.

I mua i te mau ha’avā, ‘aita ‘o Faatauira D. i fa’ananea. ‘Ua fa’ati’a atu ‘ona ‘ia rātou e mai te matahiti i ma’iri a’e nei tōna ‘ōpuara’a i te reira.

‘Ua huna 7,5 kiro ice i roto e 7 mau vaira’a pape. ‘Ua ha’apāpū ato’a teie taure’a 35 matahiti e ‘aita ‘ona i matau i te ta’ata ‘i Los Angeles ‘e nō te fa’aineine i tāna ‘ōpuara’a, ‘ua māta’ita’i hō’ē hōho’a i ni’a i te tahua Netflix : « i roto i terā hōho’a te fa’a’itehia ra e nō te ho’o i te rā’au ta’ero e tano e farerei i te mau ta’ata nohora’a ‘ore. Nā rātou e parau mai e haere e farerei ia vai », i te reo o tāua taure’a ra.

‘Ua nā reira i te taera’a atu i te fenua Mārite. ‘Ua fārerei hō’ē ta’ata nō Mēhiko, iana tō te taure’a Tahiti ho’ora’a 7,5 kiro rā’au ta’ero. Ia au i te mau mūto’i ‘ōti’a, e roa’a-roa-hia 2,2 miriā farāne ni’a i te mātete nō te fenua nei.

‘Ia au noa ā i te mau mūto’i ‘ōti’a, ‘aita te taure’a Tahiti i mana’o e haere roa i terā faito moni, nōna 700 mirioni farāne, ‘ua rava’i, i muri e ho’o atu ai « te mau mea ato’a ». Hau atu, ‘aita ato’a ‘ona i mana’o e nahea i te ho’o i teie rahira’a rā’au ta’ero.

‘E’ere rā ‘ona tei fa’aruru maita’i i te mau uira’a a te mau ha’avā, ‘o tōna ra hoa vahine 23 matahiti, Hinerava. ‘Ua ‘imi te taure’a i te mau rāve’a ato’a ‘eiaha tōna hoa ‘ia fa’ahapahia.

La drogue avait été cachée dans 7 gourdes scellées avec de la colle. (Crédit: Service des douanes de Polynésie/TNTV).

‘I te fenua Marīte, ‘ua ‘ite te vahine nei i te mau vaira’a pape i roto i te ‘āfata ‘ōta’a. Nā na i ti’i i te mau tauiha’a i te taera’a mai ‘i Tahiti hou a hi’opo’ahia ai. O ni’ani’a noa te reo ‘ia pāhono i te mau uiuira’a a te mau ha’avā. ‘Ia uiuihia atu, ‘o ni’ani’a noa te reo ia pāhono i te mau ha’avā.

I te hope’ara’a, ‘ua topa mai te fa’aotira’a, 7 matahiti fare tāpe’ara’a nā Faatauira D. e 5 matahiti nā tōna hoa vahine. ‘Āre’a nō te utu’a moni, tei ni’a ia i te fāito 1 miriā.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son