Toru rāve’a ‘āpī nō te ha’api’i i te reo Tahiti

Publié le

E mau rave'a 'āpī, tāmoni 'ore, fa'atupuhia i te fenua nei nō te ha'api'ira'a i te reo Tahiti. I te mahana pae 'i mā'iri a'e nei, 'ua vauvau mai 'o Speak Tahiti teie mau fa'anahora'a fa'ata'ahia nā te mau tamari'i.

Piahia i te 25/09/2023 à 19:00 - Fa’arava’ihia i te 25/09/2023 à 12:12

E mau rave'a 'āpī, tāmoni 'ore, fa'atupuhia i te fenua nei nō te ha'api'ira'a i te reo Tahiti. I te mahana pae 'i mā'iri a'e nei, 'ua vauvau mai 'o Speak Tahiti teie mau fa'anahora'a fa'ata'ahia nā te mau tamari'i.

‘Ua naho te mau ‘ohipa nō te ha’api’i i te reo Tahiti. A maha matahiti i teie nei tō te tahua natirara Speak Tahiti – Paraparau Tahiti ha’amatara’a i te ha’amau ‘i te rāve’a ‘āpī nō te ha’api’i i te mau reo.

I muri mai i te puta imagier français-tahitien tei nene’ihia a maha matahiti i teie nei, fa’anahora’a ‘āpī tā teie tāiete i fa’anaho mai i teie mahana pae iho nei. Mau ha’api’ira’a nā te mau tamari’i, te mau ‘utuāfare feti’i ‘e te mau fare ha’api’ira’a. « I te ha’amatara’a, ‘ua fāriu noa mātou ‘i ni’a i te mau ta’ata pa’āri (…) terā haere-noa-ra’a i reira tō mātou ‘itera’a ‘e ‘aita te mau tamari’i i ha’amana’ohia, te mau ha’apāpūra’a a Heirua Itae-Taata, te ra’atira ‘o Speak Tahiti – Paraparau Tahiti (…). Teie mau rāve’a ‘āpī, e pū’oira’a teie nō te mau ‘ohipa ato’a i ha’amatahia mai a maha matahiti i teie nei ».

Nō te fāna’o i teie mau fa’aaura’a roro uira, e haere atu ‘i ni’a i te tahua plateforme E-reo de Speak Tahiti.

 » I E-Reo nei, te feruri nei mātou i te mau fa’aaura’a roro uira i muri mai nā te mau hōani iho e fa’aō atu ai i te reo e au ‘ia rātou, i te mau ha’apāpūra’a a Sebastien Christian, te ra’atira pupu ‘ohipa E-Reo. Ei hi’ora’a, nō te reo Tahiti, nā te pupu ‘ohipa Speak Reo e fa’aharu i ni’a i te fa’aaura’a rorouira i te mau ha’api’ira’a ».

Hōho’a : Tahiti Nui Télévision

« Tata’u », hō’ē ato’a fa’aaura’a roro uira mai hō’ē puta fa’atoro ra te huru tei fa’ahaerehia. « E ‘ite atu te ta’ata i te mau ta’o ato’a, tō rātou mau fa’a’ohipara’a rau i roto i te ‘īrava ‘e tō rātou ato’a ta’ira’a ».

Te fa’aaura’a roro uira hōpe’a pi’ihia « perē ‘oehā » : hō’ē ia ha’uti. « E fa’atū’ati te mea e fa’aro’ohia ra i te ‘ohipa e ‘itehia ra, te ‘ohipa ra tā ‘oe e ‘ite ra, e reo tahiti. Nā roto i teie rave’a, e ha’api’i te ta’ata i te reo tahiti nā roto noa i te fa’aro’o e te tāi’o. Ia mā’iti ‘oe te tāreta tano, e fa’ahuri ‘ona ‘e ‘ite ato’a ‘oe i te ta’o. I te tahi taime e taui, e fa’aro’o ‘oe nā roto i te reo tahiti, ‘āre’a ra te mea tā ‘oe e ‘ite atu mea nā roto ia i te reo farāni ».

‘Aita e rēni natirara, ‘aita e parau fa’atīani, ‘eita ato’a te mau uira’a e fa’ataehia atu.

‘Aita e fa’ahepohia hō’ē rēni natirara nō te fāna’o nā fa’aaura’a roro uira e toru, ‘aita ato’a hōho’a fa’atiani, ‘e’ita ato’a ‘oe e fa’a’ī hō’ē tāpura… « ‘E’ita tō ‘oe i’oa ‘e vāhi nohora’a e uihia. Te fā e tītauhia ra e mātou, te ha’api’ira’a nā roto i te au ».

E nehenehe nā rāve’a e toru i te fare anei ‘e ‘aore ra i te fare ha’api’ira’a. E nō te mea te fā o te ha’api’ira’a ia, ‘ua anihia te tahi mau pu’e parau papa i te fa’aterera’a nō te ha’api’ira’a, te DGEE. « Noa atu te vai ra te ‘orometua, te ti’arautī e ha’a ra nā Speak Tahiti, ua tupu te uiuira’a nahea i te ha’amaita’i atu i teie fa’anahora’a ? Puta mai nei te DGEE ».

E mau fa’anahora’a i fa’aauhia nō te mau niuniu ‘āfa’ifa’i Android ‘e IOS. E riro hō’ē fa’ata’ahia nō te mau mātini roro uira o te matara i teie mau mahana i muri nei.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a