Te mau ‘ūrī faito Jack Russel Terrier nō te ‘aro i te mau ‘iore ‘i te mau motu

Publié le

Nō te pārurura'a i te 'ura nō Rimatara, 'e 4 ta'atira'a teie 'e rohi tamau nei nō te 'aro i te 'aerera'a 'o te mau 'iore 'i tāua motu ra. Te tumu 'ia rātou i mana'o ai 'e ha'apautuutu atu ā 'i te mau rave'a 'e mauhia ra nā roto i te fa'a'amura'a 'i te 'ūrī fāito Jack Russel Terrier. 'I teie nei mahana, 'e 3 'ūrī poro'ihia 'i te fenua Niu Terani teie 'e rave nei i teie tāpura 'ohipa.

Piahia i te 24/07/2023 à 16:20 - Fa’arava’ihia i te 24/07/2023 à 16:32

Nō te pārurura'a i te 'ura nō Rimatara, 'e 4 ta'atira'a teie 'e rohi tamau nei nō te 'aro i te 'aerera'a 'o te mau 'iore 'i tāua motu ra. Te tumu 'ia rātou i mana'o ai 'e ha'apautuutu atu ā 'i te mau rave'a 'e mauhia ra nā roto i te fa'a'amura'a 'i te 'ūrī fāito Jack Russel Terrier. 'I teie nei mahana, 'e 3 'ūrī poro'ihia 'i te fenua Niu Terani teie 'e rave nei i teie tāpura 'ohipa.

Tei ni’a te ti’aturira’a ‘i teie mau ‘ūrī nō te ‘arora’a ‘i te mau ‘iore ‘eiaha rātou ‘e ‘ia parare. ‘Ua riro teie ‘animara ‘ei ha’afifira’a rahi i te orara’a ‘o te manu ‘ura e ora ra ‘i te motu nō Rimatara. Hau atu, te ha’afifi ato’a ra te ‘iore i te tupura’a maita’i ‘o te mau tumu ha’ari, e nehenehe te reira ‘e fa’ataupupu ‘i te pae no te pūhā. Te tumu ‘ia ‘o teie mau fanau’a ‘ūrī fāito Jack Russel Terrier ‘a te tā’atira’a Vik’Ura. ‘E fa’aineinehia rātou nō te a’ua’u ‘i te mau ‘iore. ‘Ia tapae atu te pahī ‘i te mau motu, ‘e haere rātou ‘e pāheru-haere nā pīha’i iho ‘i te mau pa’epa’e ‘āfata e nā roto atu ‘i te mau ‘āfata ‘āuri tauiha’a.

‘Ia ‘āmuihia ‘e ‘o Vik’Ura Tahiti, ‘e maha rātou tā’atira’a ‘e ‘imi ra ‘i te rāve’a hau atu nō te tauturura’a ‘i te mau rāve’a ‘i ha’amauhia ‘e te fa’aterera’a hau fenua ‘i roto ‘i teie tāpura ‘ohipa. Tae mai ‘i teie nei mahana, ‘e 3 ‘ūrī teie rohi tāmau nei ‘i Porinetia farāni nei.

« Te fā mātāmua ‘oia ho’i ‘ia roa’a hō’ē ‘aere ‘ūrī pautuutu maita’i nō te ‘ohipa tā mātou ‘e tītau ra. Nō Tahiti nei ihoa teie mau fanau’a ‘i te fānaura’ahia, ‘e ‘ere ‘i te mea poro’ihia. Tāpa’o fa’a’ite ato’a ‘ia, ‘e’ita rātou e ha’afifihia ‘i te anuvera nō te fenua nei, ‘e nehenehe rātou ‘e ora maoro », te reo ‘o Thierry Martin, rautī fa’aineine ‘i te fāito ‘ūrī Jack Russel Terrier.

Mai te mea ‘e mau ‘ūrī tei tu’i te ro’o nō te a’ua’ura’a ‘i te mau ‘iore mai tō rātou ‘ōpa’ira’a, mea tano ato’a ra ‘ia ha’api’ihia rātou ‘i roto nā ‘āva’e mātāmua ‘e 9 ‘o tō rātou orara’a ‘i te hi’ora’a ‘a te ta’ata fa’aineine ‘o Marcel Daire :  » ‘ia pāpū ‘i te ‘ūrī ‘e ‘ia fa’auehia ‘ona, ‘e ‘ere ‘ia te taime ha’utira’a. ‘Ia parauhia atu e ‘imi ‘i te ‘iore ‘i ni’a i te pahī anei, ‘i roto te mau fare maeha’a, te natura ‘e ‘aore rā ‘i roto ‘i te fa’a’apu, ‘e nā reira ihoa te ‘ūrī ».

Nō ha’amata noa a’e nei te tau ha’api’ipi’ira’a ‘a te mau fanau’a ‘ūrī. Te ti’aturi nei te mau tā’atira’a, e ineine ‘oi’oi mai rātou.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son