Te fa’aruru ato’a ra te mau pīahi tahiti ‘i te mara’ara’a ‘o te ho’o o te orara’a ‘i te fenua Farāni

Publié le

Rahi te mau pīahi tahiti 'e fa'aineine nei 'i tā rātou tomora'a ha'api'ira'a 'i te fenua Farāni. Te fa'a'ite ra hō'ē tītorotorora'a, 'ua mara'a te ho'o 'o te orara'a 'o te mau pīahi 'i ni'a 'i te faito 4.68% 'ia fa'aauhia 'i te matahiti 'i ma'iri a'e nei. 'Ia au 'i te hi'ora'a 'a te 'āmuitahira'a 'o te mau ta'atira'a pīahi tuatoru, tītauhia 360 000 farāne te tāpura faufa'a nō te tomora'a ha'api'ira'a noa.

Piahia i te 04/09/2023 à 18:00 - Fa’arava’ihia i te 04/09/2023 à 18:00

Rahi te mau pīahi tahiti 'e fa'aineine nei 'i tā rātou tomora'a ha'api'ira'a 'i te fenua Farāni. Te fa'a'ite ra hō'ē tītorotorora'a, 'ua mara'a te ho'o 'o te orara'a 'o te mau pīahi 'i ni'a 'i te faito 4.68% 'ia fa'aauhia 'i te matahiti 'i ma'iri a'e nei. 'Ia au 'i te hi'ora'a 'a te 'āmuitahira'a 'o te mau ta'atira'a pīahi tuatoru, tītauhia 360 000 farāne te tāpura faufa'a nō te tomora'a ha'api'ira'a noa.

‘Ia au ‘i te tītorotorora’a ‘a te ‘āmuitahira’a ‘o te mau tā’atira’a ‘o te mau pīahi (FAGE), ‘ua mara’a te mau tārifa ‘o te mau fare ha’api’ira’a teitei. ‘Ua ma’iri ‘i te 3 000 euros, oia ho’i 360 000 farāne. Teie ia ‘e pe’ape’ahia nei ‘e te aupupu.

« Ta mātou ‘e ‘ite ra, ‘o te mau vāhi nohora’a ‘e te mā’a tei mara’a maita’i. ‘E haere mai te reira ‘e fa’ataupupū ‘i te orara’a ‘o te mau pīahi. ‘E ‘ere te ‘ōhipa ‘āpī teie, ‘a tahi nei ra ‘a ‘ite-rahi-hia ai te mau pīahi ‘e ‘aita ‘i roa’a tō rātou nohora’a hou te ha’amatara’a ha’api’ira’a, te vai ato’a ra tei mana’o ‘eiaha ‘e haere fa’ahou mai nō te fifi faufa’a », te pū’ohura’a ‘a Félix Sosso, ‘auvaha ‘o te ‘āmuitahira’a FAGE.

Teie te mau mara’ara’a tei ‘itehia : 15% nō te mā’a, 9% te tārifa ‘o te mau fare tārahu, hau ‘i te 19% nō te niuniu paraparau ‘e natirara.

‘I rotopū ‘i te mau pīahi tahiti ‘i fārerei a’e nei ‘i teie mau fifi, Vaihimu Tetua. Tau hepetoma tōna taera’a atu ‘i te fenua Farāni, ‘e ‘ere te ‘ōhipa rahi nei nō te fa’anaho ‘i tōna orara’a ‘i Paris.

« ‘e tārani ‘e ti’a ai »

« Hō’ē hepetoma ‘i muri mai ‘i tō’u taera’a mai te roa’ara’a tō’u nohora’a. ‘E’ere ‘i te mea ‘ōhie. ‘I Paris nei, mea moni ato’a te vāhi fa’aeara’a. Nō te hō’ē piha na’ina’i tei te ārea 800 ‘e tae atu ‘i te 1000 euros, te aura’a 96 000 e 120 000 farāne, te fare tārahu. ‘Aita atu ‘e rāve’a, ‘e tārani ‘ia. ‘Aua’e te vai ra te mau tā’atira’a ‘e tauturu nei ‘i te mau pīahi nā roto ‘i te pūpūra’a ‘i te mā’a, ‘e te vai ato’a ra te tahi ato’a mau tauturu », ‘i te fa’ati’ara’a ‘a Vaihimi Tetua, pīahi tahito.

‘Ia tae atu te mau pīahi ‘i te fenua Farāni, ‘e fa’ari’i ato’a mai te Fare Tahiti ‘ia rātou nō te ha’amāramaramara’a ‘i ni’a ‘i te mau ‘ōhipa ‘e au ‘i te ha’api’ira’a. Fa’a’ōhie ‘i tā rātou mau mā’mira’a nō te nohora’a anei, ‘e ‘aore ra nō te fa’aineine ‘i tā rātou mau pu’e parau nō te pārurura’a », ‘i te ha’apāpūra’a ‘a Sarah Teriitaumihau, ra’atira nō te Fare Tahiti.

‘Ua ha’amau te Hau Nui ‘i te mau tauturu ‘āpī nō te pāhonora’a ‘i te mau fifi ‘e fārereihia ra ‘e te mau pīahi. ‘Ua ha’ama’ara’ahia te tauturu nō te nohora’a, ‘i ni’a noa ra ‘i te fāito 1,6%. ‘Āre’a ra nō te mau pūtē tauturu, ‘ua mara’a ‘ia mai te 4 000 ‘e tae atu ‘i te 15 000 farāne ‘i te ‘āva’e tāta’i tahi, ia ‘i te tahua. Nō te ‘āmuitahira’a ‘o te mau tā’atira’a pīahi, mea iti roa. Mea tano ia ‘i te mau pīahi ‘i te ani ‘i te mau tauturu ato’a ‘i fa’anahohia ‘e ‘o tā ratou ‘e nehenehe ‘e fāna’o.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son