Taianui Goubrey, tamari’i Tahiti mā’itihia nō te fa’a’āpī i te manureva Air Force One

Publié le

Teie te tamari'i Tahiti mātāmua i ō i roto i teie 'ōpuara'a a te fare manaha a te hau Mārite 'i Seattle. I teie 'āva'e tiurai, e fa'a'āpī ato'a atu 'o Taianui Goubrey i te manureva fa'a'ohipahia e te mau peretiteni Mārite, Air Force One.

Piahia i te 28/06/2024 à 6:30 - Fa’arava’ihia i te 29/06/2024 à 13:48

Teie te tamari'i Tahiti mātāmua i ō i roto i teie 'ōpuara'a a te fare manaha a te hau Mārite 'i Seattle. I teie 'āva'e tiurai, e fa'a'āpī ato'a atu 'o Taianui Goubrey i te manureva fa'a'ohipahia e te mau peretiteni Mārite, Air Force One.

38 matahiti tō Taianui Goubrey, e tamari’i teie nō te fenua nei. Tāna mau parau tū’ite, BTS tōro’a fa’a’apu ‘e te tapiho’ora’a tauiha’a. I muri i tōna tere i te fenua Farāni, ‘ua ho’i mai e ‘ua rave i te ‘ohipa nā hō’ē taiete ho’o tāo’a. ‘Ia vata ‘ona, mea au nāna e ‘atu’atu i tōna pere’o’o. Nō reira, ‘a ‘ahuru matahiti i teie nei, ‘ua fa’aoti e ha’apautuutu atu ā i tōna ‘ite i roto i tāua tuha’a ra, pi’ihia « detailing ». « Hō’ē taime, ‘ua ‘ōpua vau e fa’atupu ‘i tā’u iho ‘ohipa ‘e ‘ua manuia ». Mea nā reira tōna ha’amaura’a i tāna iho taiete.

« Mea ta’a’ē te detailing i te tunning. E ha’amaita’i au i te pere’o’o mā te ‘ore ‘e taui hō’ē noa a’e ‘ohipa i ni’a iho. ‘Ia tore te ‘apa’apa pere’o’o, ‘e’ita vau e pēni iāna. E ‘imi rā vau i te rāve’a nō tūmā i te tore mā te ‘ore e pēni ‘iana ».

‘Ua ‘itehia te ‘aravihi ‘o Taianui Goubrey ‘i Tahiti. Hau i te 20 matahiti tōna ‘ohipara’a ‘ona ana’e. « E haere au io te ta’ata, ‘e’ita ia te pere’o’o e teretere, hau roa atu mai te peu e pere’o’o tei hau i te 40 matahiti… mea au a’e nā’u ‘e rave i te ‘ohipa i tō’u pae ».

« ‘Ua hina’aro vau e hi’o i te fāito o hō’Ē TAMARI’i tahiti e tō te feiā ‘aravihi nō marite« 

Mea nā’ō tōna mana’ora’a e haere i te ha’api’ipi’ira’a fa’aineine tōro’a « detailing » i te fenua Mārite: « Ua tere vau ‘i’o nō te ha’api’i iā’u ‘e nō te hi’o i te fāito o hō’ē tamari’i Tahiti e tō te feiā ‘aravihi Mārite ». Nā roto i tāua tau ha’api’ira’a, ‘ua fāna’o ‘ona i te tauturu nō roto mai ia Renny Doyle, ta’ata tei tu’i te ro’o nō te « detailing » i te fenua Mārite. Mai reira fa’aō atu ra i roto i te pupu o te mau pīahi tahito nō te tuha’a o te fa’a’āpira’a, te pupu « Detail Mafia »: « 200 rahira’a mātou nō te mau fenua ato’a ».

Mea nā roto i teie pupu tōna ōra’a i roto i te pupu ‘ohipa mā’itihia i teie matahiti nō te fa’a’āpī i te manureva o te mau peretiteni Mārite, Air Force One, ‘e vai ra i te fare manaha ‘i Seattle. 35 rātou tei mā’itihia, ‘o Taianui ana’e te tamari’i Tahiti, te toe’a e mau ta’ata ‘aravihi ‘aore ra e feiā pātana e terā te tōro’a.

Mai te 7 tae atu i te 14 nō tiurai, e ha’a ‘atu ‘o Taianui ‘e tāna pupu ‘ohipa i ni’a e 6 a’e manureva o te fare manaha rahi roa a’e o te ao nei. Te vai ra, te Air Force One, te Concorde G-BOARG Alpha Golf, te Boeing 727 (te manureva mātāmua) te Boeing 747 (te manureva mātāmua).E fa’a’āpī ato’a rātou hō’ē manureva fāito Lockheed 1049G Super Constellation Connie e te B-29 Superfortress T Square 54. Teie manureva tei ha’amaita’ihia ‘e o tei fa’a’ohipahia i roto i te piti o te tama’i rahi, ‘ua tere mai teie mau manureva i Pātifitā e piti taime. Teie ia e ‘oa’oahia nei e Taianui. « Mau manureva e tano ‘ia ha’apa’ohia te ‘ohipa. Te Air Force One, e manureva teie nō te matahiti 1959, ‘e’ere hō’ē ā materia ‘e tō teie tau. Hāmanihia te mau manureva 707 e te tāo’a ‘ārū, tītauhia ‘ia ha’apa’o maita’i ».

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a