Roch Wamytan ha’apāpū-fa’ahou-hia ‘i ni’a ‘i te ti’ara’a peretiteni nō te ‘āpo’ora’a rahi

Publié le

'Ua mā'iti-fa'ahou-hia 'o Roch Wamytan nō te roara'a hō'ē matahiti 'ei peretiteni nō te 'āpo'ora'a rahi nō te fenua Taratoni, 'i teie nei mahana toru. Hō'ē noa hātuara'a nō te fa'aho'i 'i teie ti'a mā'iti nō te pupu 'e poro nei nō te fa'ati'amāra'a 'i te fenua Taratoni, 'i ni'a 'i te ti'ara'a peretiteni.

Piahia i te 30/08/2023 à 10:53 - Fa’arava’ihia i te 30/08/2023 à 16:09

'Ua mā'iti-fa'ahou-hia 'o Roch Wamytan nō te roara'a hō'ē matahiti 'ei peretiteni nō te 'āpo'ora'a rahi nō te fenua Taratoni, 'i teie nei mahana toru. Hō'ē noa hātuara'a nō te fa'aho'i 'i teie ti'a mā'iti nō te pupu 'e poro nei nō te fa'ati'amāra'a 'i te fenua Taratoni, 'i ni'a 'i te ti'ara'a peretiteni.

‘E pārahi ā ‘o Roch Wamytan ‘i te ‘āpo’ora’a rahi nō te fenua Taratoni ‘i te roara’a hō’ē matahiti. ‘Ua tupu te mā’itira’a ‘i teie mahana toru. 72 matahiti tōna, mero nō te pupu Union calédonienne, te pupu ‘e ‘aro nei nō te fa’ati’amāra’a ‘i te fenua Taratoni.

Māoti te mau fa’aaura’a ‘e te mau mero nō te pupu Eveil océanien, pupu ‘e ti’a ra nō te nūna’a nō Wallis e Futuna ‘i Taratoni, ‘i nehenehe ai teie ti’ara’a ‘i te tāpe’ahia ‘e Roch Wamytan mai te matahiti 2019 mai ā.

‘I te mana’o ‘o te pupu Les Loyalistes : « ‘e’ere terā ‘i te hō’ē pae rahi ‘e fa’ahōho’a ra ‘i te hi’ora’a ‘o te tā’ato’ara’a ‘o te huira’atira, ‘ona tei fa’aoti ‘e toru taime nō te fa’aea ‘i raro a’e ‘i te fa’aterera’a a te Hau nui« .

‘Ua hope te pu’etau fa’ata’ahia nō te tārena nā uiuira’a mana’o ‘e toru tei niuhia ‘i roto ‘i te mau fa’aaura’a nō Nouméa, tu’urimahia ‘i te matahiti 1998 ra. ‘I ni’a ‘e toru, hō’ē mā’itira’a tei ha’apaehia ‘e te mau ta’ata ‘e hina’aro nei ‘e fa’ati’amā ‘i tō rātou fenua. ‘I teie nei, tei roto ‘ia te fa’aterera’a ‘e te Hau nui ‘i te ferurira’a hō’ē papature ‘āpī ‘e hō’ē ai te tā’ato’ara’a.

‘I roto ‘i tāna ‘ōrerora’a, ‘ua ha’apāpū ‘o Roch Wamytan : « ‘e ‘ohipa ā terā ‘e tīa’i mai ra« .

« ‘E’ita te mau tāu’ara’aparau ‘e tupu ‘ōhie, ‘inaha te reira pae ‘e tāna huru hi’ora’a nō te ‘ananahi ‘o te fenua Taratoni ‘e tōna nūna’a« , ‘i tōna ā mana’o. Nōna « tei te mau ti’a mā’iti ‘i te ‘imira’a ‘i te rāve’a ‘ia vai noa te hau ‘i rotopū ‘i te mau ta’ata nō Taratoni, noa atu ā te ta’a’ēra’a ‘o te mau mana’o« .

‘Ua tarēnahia te mau ‘aitauira’a ‘i rotopū ‘i te mau ti’a mā’iti, te fa’aterera’a nō te fenua Taratoni ‘e te Hau nui ‘i teie hepetoma ‘i muri nei ‘i Paris.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a