Mā’itira’a ‘īriti ture : i ni’a e toru ‘īriti ture, e piti nō roto mai ia ‘Āmui Tātou

Publié le

'Ua topa mai te mau nūmera nō te piti o te hātuara'a. I ni'a e 3 tuha'a, e 2 'īriti ture nō roto mai i te mau pupu 'ōtōnōmī, hō'ē nō te pupu Tāvini Huira'atira. I roto i te tuha'a 2 'o Nicole Sanquer tei manuia i ni'a ia Steve Chailloux. 'Āre'a rā i roto i te tuha'a 3, 'o Mereana Reid-Arbelot tei upo'oti'a i ni'a ia Pascale Haiti.

Piahia i te 07/07/2024 à 2:04 - Fa’arava’ihia i te 07/07/2024 à 2:04

'Ua topa mai te mau nūmera nō te piti o te hātuara'a. I ni'a e 3 tuha'a, e 2 'īriti ture nō roto mai i te mau pupu 'ōtōnōmī, hō'ē nō te pupu Tāvini Huira'atira. I roto i te tuha'a 2 'o Nicole Sanquer tei manuia i ni'a ia Steve Chailloux. 'Āre'a rā i roto i te tuha'a 3, 'o Mereana Reid-Arbelot tei upo'oti'a i ni'a ia Pascale Haiti.

I roto i te tuha’a piti, tei mua ‘o Nicole Sanquer, 55,89% o te mau reo tei roa’a iana, te aura’a e 6 tai’o hau ‘ia hi’ohia i te hātuara’a mātāmua. I te aora’i Bourbon, e pārahi ā ‘ona i roto i te pupu o tāna i matau maita’i.

« ‘Oa’oa roa vau (…) ‘Ua tupu ri’i te mata’u nō te rahi o te Tāvini Huira’atira. ‘Ua ‘imi mātou te mau rāve’a ‘ia haere mai te feiā i ha’apae i te mā’itira’a mātāmua… ‘Ua fa’aro’ohia tā mātou pi’ira’a. ‘Ua ‘ite rātou i te faufa’a o teie nei mā’itira’a, tā’u ia e te’ote’o nei », i te reo ‘o Nicole Sanquer.

‘Aita ‘o Steve Chailloux i tīa’i ‘ia pūharahia te tā’ato’ara’a o te mau nūmera nō te ha’apoupou ‘ia Nicole Sanquer : « Te hina’aro nei au e ha’apoupou ia Nicole Sanquer tei manuia i teie mā’itira’a (…) Te fa’afa’aitoito nei au iana i roto i tāna tau ‘ōhipara’a ». ‘Ua ha’apāpū ato’a ‘o Steve Chailloux ‘aita ‘ona i hina’aro e horo i roto i teie nei mā’itira’a, mea tūra’ihia ra.

I rotopū nā ‘īriti ture tahito e toru, hō’ē o te ho’i fa’ahou atu i Paris, ‘o Mereana Reid-Arbelot. E riro rā, 500 reo e fa’ata’a nei iana ia Pascale Haiti-Flosse (50,87% – 49,13%, ia au i te mau nūmera i mātara mai).

« Mea iti roa te mau reo e fa’ata’a’ē ra ia māua ‘e te fāri’i nei au i te mau nūmera », i te reo ‘o Mereana Reid-Arbelot, ‘īriti ture o te pārahi atu i rotopu i te pupu Nouveau Front Populaire.

« Te TI’ATURIRA’A ‘IA Vai noa teie ‘ĀMuitahira’a »

Edouard Fritch

‘Ua mā’itihia ‘o Moerani Frébault ‘ei ‘īriti ture i te hātuara’a mātāmua, e reva atu ‘ona i te fenua Farāni i teie pō tāpati. « E hi’o nā mua ‘eaha te hōho’a o te ‘āpo’ora’a ‘āpī (…), fa’aoti atu ai e nāhea nō te fa’atapae i te mau ‘ōpuara’a (…) nō te mea te tīa’i mai ra te ta’ata», i te reo ‘o Moerani Frébault. «’E’ita mātou nō te haere ‘i’o nō te fa’ahiti i te parau nō te ti’amāra’a ‘e ‘aore rā nō te ‘ōtōnōmī. E haere mātou nō te tuatapapa i te mau tumu parau e ha’ape’ape’a ra i te nūna’a », i te hi’ora’a a Moerani Frébault.

I te pae o te peretiteni nō te Tāpura, Edouard Fritch, ‘ua ha’apoupou ato’a i te mau mero i mā’iti-‘āpī-hia : « te ho’i fa’ahou mai ra te mau ‘ōtōmī. Tāpa’o fa’a’ite e ‘ua tano nā pupu e pae i te horo ‘āmuira’a nō teie mā’itira’a (…). I teie nei pō o te ‘ōtōnōmī tei manuia (…) Te ti’aturi nei au e tāmau ā teie nei ‘āmuitahira’a ».

Nō te peretiteni Moetai Brotherson, «’ua ineine au nō te rohi-‘āmui e te tā’ato’ara’a ». Nō te mau fa’ahapara’a nō roto mai i tāna iho pupu, ‘ua ha’apāpū mai ‘ona e ruru te Tāvni i teie tāpati. « E hi’o mātou ‘eaha te ha’api’ira’a e tāpe’a mai nā roto i teie nei mā’itira’a (…) E ha’amāramarama ā i te mau tāpura ‘ōhipa i ravehia mai e te hau fenua. ‘Aita vau e ha’ape’ape’a nō te reira ».

I ni’a i te mau nūmera i mātara mai, te nā ‘ō nei ‘o Moetai Brotherson « ‘o te Tāvini Huira’atira te pupu pūai roa a’e i Pōrīnetia nei. ‘A tahi nei a ‘itehia ai te mau nūmera mai teie te huru nā te Tāvini Huira’atira».

I te hi’ora’a a te peretiteni nō Pōrīnetia, o te pupu a Gaston Flosse tei tahua maita’i ‘īnaha ‘aita ‘o Pascale Haiti-Flosse i manuia.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a