‘Ōfa’i tihi nō te fa’aha’amana’o ia Teriieroo a Teriierooiterai

Publié le

'I Papeno'o, 'ua fa'atupu te nu'u hō'ē 'ōro'a fa'aha'amana'ora'a ia Teriieroo a Teriierooiterai. 'Ua ha'amauhia hō'ē 'ōfa'i tihi. Tōna i'oa tei topahia i ni'a i te manuā 'āpī a te nu'u moana tei tae mai i te fenua nei i te 23 nō mē i ma'iri a'e nei.

Piahia i te 26/06/2024 à 17:07 - Fa’arava’ihia i te 27/06/2024 à 23:45

'I Papeno'o, 'ua fa'atupu te nu'u hō'ē 'ōro'a fa'aha'amana'ora'a ia Teriieroo a Teriierooiterai. 'Ua ha'amauhia hō'ē 'ōfa'i tihi. Tōna i'oa tei topahia i ni'a i te manuā 'āpī a te nu'u moana tei tae mai i te fenua nei i te 23 nō mē i ma'iri a'e nei.

Nō teie ‘ōro’a, ‘ua ‘āmui mai te mau ti’a nō’ te ‘oire ‘e nō te nu’u, te mau ‘ihitai no te manuā ‘e te mau ta’ata nō Papeno’o iho. E ‘ōro’a fa’aha’amana’ora’a i teie fa’ehau nō te pupu « Libération ».

‘I te ‘ōmuara’a ‘āva’e tiunu, ‘ua ha’apūroro ‘o TNTV hō’ē hōho’a e fa’ati’a ra i te parau ‘o Teriieroo a Teriierooiterai. Mai te tau a ‘orometua ha’api’i ai oia hou a tāvana mai ia Papeno’o. ‘Ua ‘itehia ‘ona nō tōna turu pāpū i te tā’amura’a o te fenua i te pupu France Libre.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a