Muri a’e 20 matahiti, ‘ua tā’atihia ‘o Gaston Flosse e ‘o Pascale Haiti

Publié le

Piahia i te 10/07/2023 à 17:28 - Fa’arava’ihia i te 10/07/2023 à 17:28

Parau teie i fa’arahi’a i te ‘āva’e fepuare ra, ‘e ‘i teie mahana ‘ua tupu. I muri a’e 20 matahiti ora ‘āmuira’a, ‘i teie mahana, ‘ua tā’atihia ‘o Gaston Flosse ‘ia Pascale Haiti.

Te na’o ra o Pacale Hauti « mai te matahiti 1996 ra tō’u ‘itera’a te faufa’a rahi o teie ta’ata, terā rā ‘e vahine tāna ‘e tāne atoa tā’u, ‘e ‘ua tae ‘i te hō’ē taime ‘ua fārerei na feti’a e piti.

I te mahana mā’a ra tō Pascale Haiti ha’apāpūra’a i tāna ‘ē i te Peretetini tahito nō Pōrīnetia.

Nō Gaston Flosse ‘e mahana rahi mau teie no rāua, mahana tīa’i-maoro-hia, ‘e rave rahi ho’i matahiti to rā’ua ora’āmuira’a.

‘Oa’oa rahi tō Gaston Flosse, ‘inaha ‘ua riro ‘o Pascale Haiti i teie mahana ‘ei vāhine nāna, ‘e te ha’amāuruuru ato’a ra ‘oia ia Pascale Haiti no tōna here e tōna tāvini-maita’i-ra’a iana.

‘E ’ere nā Michel Buillard ‘i fa’ahanahana  ‘i teie ‘ōro’a , nā te mono tāvana ra nō  Pape’ete, ‘o Sylvana Puhetini, e anira’a teie mai roto i nā ti’a e piti ‘i tā’atihia.

Aita ato’a ‘o Bruno Sandras mero nō te tāpura ‘Amuitahira’a ‘o te nūna’a mā’ohi, hoa rahi ato’a nō Gaston Flosse, ‘i huna I tōna mana’o ‘oa’oa. I tōna reo, « ‘ua tupu te moemoeā a Pascale Haiti, ‘ua tupu roa tō rāua ‘ōro’a fa’aipoipora’a. ‘Aita i ‘ōhie te orara’a ‘o Pascale ‘i pīha’iho ‘ia Gaston, noa atu ra te reira, ‘ua ara i ni’a ‘ia Gaston Flosse ‘e tae mai i teie nei mahana».

‘Ua tupu ato’a te ‘oa’oa i roto i te mau tamarii a Gaston Flosse mai ‘ia Kaiva. Te na’ō ra oia « i tō’u fa’aro’ora’a ‘i te parau nō teie  fa’aipoipora’a, i te taime porora’a poritita ia, ‘i te fa’a’āpīra’a mero ‘āpo’ora’a rahi, ‘e ‘ua hitimahuta mātou. ‘Ua topa ato’a ra te hau, te tumu e ‘ōpu’ara’a teie ‘i feruri-ātea-hia ‘e rāua ». ‘E te pū’ohura’a mā te parau e « ‘ua riro ‘o Pascale Haiti ‘ei turu pāpū nō tō mātou metua tāne ‘e te ti’aturi ra mātou, te ‘ohipa ato’a ia ‘e ravehia ra e tō matou metua tāne nō Pascale Haiti».

Nā roto i teie tā’atira’a, ‘ua riro roa ‘o Gaston Flosse ‘e ‘o Pascale Haiti i teie mahana ‘ei mero tumu nō te oire nō Pape’ete.

Te torura’a teie te taime ‘a fa’aipoipo ai ‘o Gaston Flosse. I te matahiti 1950 ra, ‘ua fa’aipoipohia ‘oia ‘ia Barbara Cunningham, ua fānau ‘e ono tamari’i, ‘i muri mai ‘ua tā’atihia ‘ia Tonita Mao, ‘e toru tamari’i tā rāua.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son