Maha mahana te tere ‘o te mau fa’aterehau nui , Gérald DARMANIN, Philippe VIGIER ‘e Amélie OUDÉA-CASTÉRA ‘i Pōrīnetia Farāni nei

Publié le

'A'ahiata mahana toru te mau fa'aterehau nui 'i te taera'a mai 'i Tahiti nei. Fa'ari'ihia rātou 'i ni'a i te tahua taura'a mānureva 'e te hui mana nō te fenua nei. Te fa'aterehau nui nō te mau 'ohipa roto, tī'a'au i te mau fenua nō te aramoana Gérald DARMANIN, tōna mono, Philippe VIGIER 'e tae noa atu 'i te fa'aterehau nui nō te tū'aro Amélie OUDÉA-CASTÉRA. Maha mahana nō te hi'o 'āmui te mau fa'aineinera'a 'i te heiva tū'aro nui nō te hōrue, te pārurura'a 'e te tapa'ora'a 'i ni'a i te tapura faufa'a tupuna 'a te UNESCO.

Piahia i te 22/08/2023 à 12:17 - Fa’arava’ihia i te 22/08/2023 à 12:23

'A'ahiata mahana toru te mau fa'aterehau nui 'i te taera'a mai 'i Tahiti nei. Fa'ari'ihia rātou 'i ni'a i te tahua taura'a mānureva 'e te hui mana nō te fenua nei. Te fa'aterehau nui nō te mau 'ohipa roto, tī'a'au i te mau fenua nō te aramoana Gérald DARMANIN, tōna mono, Philippe VIGIER 'e tae noa atu 'i te fa'aterehau nui nō te tū'aro Amélie OUDÉA-CASTÉRA. Maha mahana nō te hi'o 'āmui te mau fa'aineinera'a 'i te heiva tū'aro nui nō te hōrue, te pārurura'a 'e te tapa'ora'a 'i ni'a i te tapura faufa'a tupuna 'a te UNESCO.

Te torura’a teie ‘o te tere ‘o Gérald DARMANIN ‘i Pōrīnetia Farāni nei. ‘I te tahua taura’a mānureva-ra’a-ra-ihoa ‘ona ‘i te ha’apapūra’a te turu ‘a te Hau Nui nō te fa’ahotu ‘i te ‘imira’a faufa’a ‘a Pōrīnetia. Are’a no te tumu parau ‘o tāna papature, ‘e fa’aineine ā ia, ia au ‘i te reo ‘o te peretiteni Moetai BROTHERSON. ‘E ‘imi fa’ahou te mau rāve’a ‘e ‘ia ti’amā tātou ‘i te pae ‘o te mā’a, te ‘imira’a faufa’a, te fa’a’amura’a ‘ānimara…Te parau ‘o te pārurura’a ‘i te huira’atira. Te tuha’a ‘o te mau ‘ati purumu, te tapiho’ora’a ‘i te rā’au ta’ero ICE ‘e te rave-‘ino-ra’a ‘i ni’a ‘i te mau vahine tei ‘ū’ana roa ‘i te fenua nei, te tahi noa teie ‘o te mau tumu parau rahi ‘i tuatāpapa-ato’a-hia ‘i roto ‘i teie tere nō rātou ‘i te fenua nei.

« ‘E piti fifi rahi ‘o te ‘itehia rā ‘i Pōrīnetia nei, ‘e ‘o te fa’aruru-ato’a-hia rā ‘i te fenua Fārani, ‘oia ho’i, te rave-‘ino-ra’a ‘i te mau vāhine. ‘I Pōrīnetia nei, ‘e mea pe’ape’a roa te mau nūmera, ‘ia fa’aauhia ‘i te tahi atu mau fenua nō te Aramoana. Te vai ato’a rā te parau ‘o te tapiho’ora’a ‘i te rā’au tā’ero ice ‘e tae noa atu ‘i te parau nō te puhipuhira’a ‘i te pakalolo. Noa ātu te mau ‘ohipa ‘e ravehia rā ‘e te mau mūto’i ‘ōti’a, te fa’aterera’a ‘o te fenua ‘e tae noa atu te mau ‘oire nō te araira’a ‘i teie fifi. Nō reira, tī tauhia ‘e ha’amaita’i ā ‘i te mau râve’a hi’opo’ara’a » te mau pāhonora’a matāmua teie ‘a te fa’aterehau nui nō te aramoana Gérald DARMANIN ‘i tōna taera’a mai ‘i te mahana maha ‘ā’ahiata rā.

‘I roto ‘i tō rātou mau tere fārereira’a, te vai ato’a ra te parau ‘o te Heiva Tū’aro nui tārenahia nō teie matahiti 2024 ‘i Teahupo’o. ‘E ha’apa’arihia te pārurura’a ‘i ta’ata ‘i te vāhi horuera’a, hō’ē ā ato’a ‘i te tahua taura’a manureva ‘ia tae mai te rama ‘e tae noa atu ‘i te mau mā’ona ‘e te mau pupu ‘e ‘āpe’e mai ‘ia ratou.

« ‘E fārereira’a faufa’a teie nō mātou nō te fa’aitoito ‘i te mau ta’ata ‘e fa’a’ineine rā ‘i teie Heiva Nui nō te hōrue ‘o tei tupu mai te 27 tae atu ‘i te 30 nō tiurai » te reo teie ‘o te fa’aterehau nui nō te tū’aro, Amélie OUDÉA-CASTÉRA. ‘Ua ha’apāpū ato’a ē, ‘i roto ‘i tōna tere ‘i Teahupo’o ‘e ‘imihia te mau rāve’a, ‘eiaha teie Heiva tū’aro nui ‘ia fa’ataupupū ‘i te arutaimareva.

« ‘E fa’aitihia te ha’avi’ivi’ira’a ‘i te reva, ‘ia fa’aau hia ‘i te mau Heiva tū’aro nui ‘i mā’iri a’e nei. Nō reira, te pahī Aranui ‘i ma’itihia ai nō te fāri’i te mau mā’ona ».

Avatea mahana toru, ‘i Vaira’o ‘e ‘i Teahupo’o te mau fa’aterehau nui, nō te tuātapapa te mau rave’a ‘a te mau ‘oire ‘e te mau taiete nō te pārurura’a ‘i te huira’atira ia tae ‘i te Heiva nui. ‘Ua fārerei roa atu ‘o Gérald DARMANIN ‘i te mau « water patrol » ‘i roto ‘i te tāta’ura’a hōrue Sisheido Tahiti Pro 2023. Tei ni’a ato’a ‘ia rātou te ti’aturira’a nō te arai ‘i te feia hōrue. ‘I te pu’etau ‘o te Heiva Tuaro nui, hau ‘i te piti tauatini rahira’a ta’ata ‘e tīa’ihia rā ‘i Tai’arapu tō’oa ‘o te rā. ‘I te pū ‘a te Ifremer te piha ‘ohipa nō te pārurura’a ‘e ha’amauhia ai.

« ‘I te roara’a ‘o te mau tata’ura’a, ōno hānere mūto’i ‘e mūto’i farāni ‘o te ‘ohipa mai te taime ‘a tae mai te mau mā’ona ‘i te tahua taura’a manureva ‘e tae atu ‘i te hope’a. Ia ‘ite te tā’āto’ara’a, ‘e ua ineine tō Pōrīnetia nō te fāri’i ‘ia rātou » te reo ‘o te fa’aterehau nui Gérald DARMANIN.

« ‘E pa’epa’e faito ‘apī tei ferurihia mai, tano maita’i nō teie huru tata’ura’a, ‘e’ere ‘i te hōpoi’a na’ina’i ‘e inaha ‘e piti mirioni euro (piti hānere ‘e maha ‘āhuru mirioni moni farāne) te tāpura faufa’a nō tāua pa’epa’e rā. ‘E amo te hau nui ‘e ono hānere piti ‘āhuru mā vā’u tauatini euro (hau ‘i te hitu ‘āhuru mā pae mirioni farāne) », te pāhonora’a mātāmua teie ‘a te mono fa’aterehau nui nō te aramoana, Philippe VIGIER, mai Teahupo’o.

Ua fa’aha’amāna’o ato’a te ‘o Gérald DARMANIN ‘i te mau tāvana ‘e te vai noa ra te tāpura faufa’a ‘i fa’ata’ahia nō te mau mātini tāviri hōho’a ‘e nō te pārurura’a ta’ata, ‘e ‘aita hō’ē noa a’e ‘oire ‘i tītau atu rā.

Hou ‘o Gérald DARMANIN, Philippe VIGIER ‘e ‘o Amélie OUDÉA-CASTÉRA ‘a ti’a atu ai i Tahiti iti. ‘I te aroa Pouvana’a ‘a ‘O’opa rātou. Na mua roa ‘i te ‘ōfa’i tihi ‘ā te mau fa’ehau tei hi’a te fa’aterehau nui ‘e tī’a’au nei te mau ‘ohipa roto ‘i te tīa’i-ra’a-hia mai ‘e te mau fa’ehau tahito tei ani noa nā ‘e ia hi’o-fa’ahou-hia tā rātou moni fa’atuha’ara’a ia au ‘i te ITR.

« Te tia’i rā vau iāna, ‘eiaha ‘ona ‘e ha’amo’e ia mātou nō teie ihoa tāpura ‘ohipa tā rātou ‘i ‘iriti teie ia parau ‘o te ITR. Mea huru teiaha teie moni tā rātou ‘i ‘īriti » te māna’ona’ora’a ‘a Georges TEVAARAHARA, fa’ehau tahito.

‘I muri mai ‘i te ‘ōro’a ‘i te ‘ōfa’i tihi, ‘āfaro roa nā fa’aterehau nui ‘e toru ‘i te piha ‘ohipa ‘a te Peretiteni. ‘I reira, ‘ua matara fa’ahou mai te parau ‘o te ITR.

« ‘I teie matahiti ‘e haere mai ra, ‘e tupu teie tāta’ura’a tū’aro nui iō tātou nei. Mai te peu ‘e fa’a’ea te mau rave ‘ohipa ‘a te hau nui ‘i terā rā taime, ‘e fifi tātou. ‘Ua ha’apāpū mai ‘o Philippe VIGIER, ‘ua feruri rātou ‘i te mau tāta’ira’a, mai teie rurura’a hōpe’a ‘o tei tupu ‘i te 19 nō tiurai. ‘Āra’ua’e ‘ia tātou ‘e ‘ite ai », te pāhonora’a ‘a te peretiteni nō Porinetia.

Ua ho’i ato’a mai te parau nō te mau tauturu muri mai te mau tāmatamatara’a ‘ātōmī, ‘e tae noa atu ‘i te tī’a’aura’a ‘a te mau taiete ‘i te mau tahua taura’a manureva nō Tahiti ‘e nō Mātuita.

« Tā rātou ‘e hina’aro rā, ‘ia ‘itehia teie ‘i roto ‘i teie « cahier des charges » (puta arata’i) nō teie taura’a manureva ‘āpī ‘o tā tātou ‘e hina’aro nei. ‘Ua fa’ari’i-maita’i-hia teie mana’o. Te tīa’i rā rātou te ‘epitetore. Te tū nei te mana’o, tā mātou ‘e hina’aro, ‘ia fa’atupuhia hō’ē tōmite ‘āmui, te hau fārani ‘e tātou nei », te hi’ora’a ‘a te peretiteni BROTHERSON.

‘Aita ‘e tomara’a tō teie tere ‘o te mau fa’aterehau nui ‘i Pōrīnetia. ‘I Taraho’i, ‘ua fa’ahitihia te parau no te fa’atanora’a te papature ‘i ni’a ‘i te orara’a ‘i te fenua nei, ti’aturi rahi tō Anthony GEROS, ‘e fa’aterehia teie tāpura ‘ohipa.

« Roto teie mau ti’a ‘o tei haere mai, terā ihoā rā ‘o DARMANIN tāne, ‘e ta’ata ‘o tei mātau maita’i ‘i te huru ‘o te orara’a ‘i tō tātou fenua ‘e tae noa atu te papature ‘e fa’atere nei tō tātou fenua. Nō reira, mea ‘ōhie roa ‘i te fa’atupura’a ‘i te mau ‘āparaura’a ‘i ni’a ‘i terā tumu parau, nō te mea ua ‘ite a’e na ‘ona ‘i te mau vāhi ‘e tāfifi ra. ‘E aha te mau vāhi tā mātou ‘e hina’aro rā ‘e ia tāta’ihia » te mana’o ‘o te Peretiteni nō te fare ‘āpora’a rahi.

Ua fāri’i te fa’aterehau nō te Aramoana ia ha’amau ‘i te ho’ē tārena tāu’aparaura’a ‘i ni’a ‘i te papature ‘āpī ‘a Pōrīnetia. Tīa’i roa rā, ‘ia oti mai te Heiva tū’aro nui.

‘I te po’ipo’i mahana maha, hou te tere ‘o te mau fa’aterehau nui i Mo’orea, ‘ua tāpe’a rātou ‘i te uahu rāva’ai. Te tītau nei te fa’aterera’a fenua ‘e tāta’i toru te tapiho’ora’a ‘o tā tātou mau i’a ‘i te ara. E hitu tauatini tane ‘i roto nā ‘āhuru matahiti ‘i topa a’e nei, ‘āhuru mā pae tauatini tane ‘e ‘ōpuahia rā nō nā matahiti hō’ē ‘āhuru ‘e orahia atu.

« Mea rahi te mau rāve’a ‘e tano ‘e tūatāpapa, fa’arahi anei te ha’amanira’a pāhi io tātou nei ? Haere anei ‘e ti’i ‘i te tahi mau pahī ‘i te ara ? Nō te ha’api’ira’a: ha’amau anei te tahi mau parau fa’aau ‘e te tahi atu mau hau ‘i roto ‘i te moana pātifita, Aotearoa anei ‘e te vai atu rā ? ‘Aore rā ‘e ‘āfa’i roa ‘i Farāni, ‘aore rā tono mai te ‘orometua nā Farāni io tātou nei nō te ha’apūaira’a teie fare ha’api’ira’a tā tātou ? » te uiuira’a ‘a te peretiteni Moetai BROTHERSON.

« Tītauhia ee fa’anaho maita’i te parau nō te ha’api’ira’a; ha’api’ira’a feia tāta’i mātini, ra’atira pahī, horo pāhi ato’a ‘e te feia tāi’a. Terā te mau fa’anahora’a ‘e tano ‘e ‘ia patu-maita’i-hia nō te mea ‘e papa tera nō tō tātou ‘ānanahi » te reo ‘o te hō’ē ‘o te mau fatu pahī rāva’ai nō Fare Ute, Georges MOARII.

Mai Fare Ute, i te motu nō Eimeho te fa’aterehau nui nō te aramoana ‘āpe’ehia ‘e tōna mono ‘o Philippe VIGIER, nō te hi’o ‘āmui i te parau nō te ahu ‘o te paraneta, te tōro’a fa’a’amu ‘animara ‘e te tanura’a mā’a ia au ‘i tāna mau fa’aārara’a mâtāmua ‘e ha’apūai ‘i te mau râve’a pāruru ‘i te nūna’a mā’ohi. ‘I Opunohu, tōna ha’apāpū ‘i te ha’amaura’a piti ‘āua mūto’i hau atu. Piti ‘āhuru mūto’i farāni ‘āpī te tae mai, ‘ei pāhonora’a mātāmua ‘i te anira’a ‘a te fa’aterera’a fenua. ‘I rotopū ‘ia rāua, hō’ē ‘āua mūto’i arai moana, ‘āre’a nō te tahi, ‘i Ha’apiti Mo’orea ia ‘e ha’amauhia ai.’Āhuru mūto’i farāni ‘āpī te tonohia ‘e te hau nui. Parau ‘oa’oa nō te tāvana Evans HAUMANI.

Te fa’aterehau nui Gérald DARMANIN ‘e te mau mūto’i farāni nō Moorea

« Mea maoro teie anira’a tā’u, te ‘āua mūto’i farāni. ‘Ua ‘ite tātou ia hāere mai te ta’ata ‘i o nei te hōpe’a hepetoma, nehenehe hāere roa ‘i ni’a ‘i te faito toru ‘āhuru tauatini. Nō reira ‘i anihia ai, nō te pārurura’a ‘ia rātou, ‘e tō’u nuna’a nō Moorea ‘e tā’u feia ‘āpī ».

‘I te fare ha’api’ira’a tôro’a nō Opunohu te mau fa’aterehau nui nō te fa’aitoito nā piahi ‘e piti hānere ‘e pae ‘āhuru ti’ahapa ‘i roto ‘i tā rātou tau ha’api’ira’a tōro’a, tanu mā’a ‘e fa’a’amu ‘ānimara. Mau tōro’a tā te fa’aterehau Gérald Darmanin ‘i ‘ite te ‘aravihi ‘o Pōrīnetia tā’ato’a, tītauhia rā ‘ei fenua nō te fa’ahotu teie ‘imira’a ‘ohipa.

« Eiaha nō te ha’api’i noa, muri mai, te ‘āpe’e-ato’a-ra’a ‘ia rātou. Tō tātou fifi teie mahana, ‘ua ha’api’i tātou, mea nāhea tātou ‘ia ‘āpe’e teie feia ‘āpī, te reira te vāhi ‘e tāpe’a mai. ‘Ia ‘āpe’ehia ‘i te taime fa’a’ohipara’a te reira taime », te reo teie ‘o Thomas MOUTHAME, ti’a nō te piha fa’a’apu.

‘I Opunohu, ‘ua ha’apāpū ato’a te fa’aterehau nui Gérald DARMANIN ‘i te turu ‘a te hau nui ‘i te ohipa ‘āmui ‘e ravehia rā ‘e te mau pū mā’imira’a ‘i Pōrīnetia ‘i mua ‘i te ahu ‘o te paraneta, tō te CRIOBE, te IFREMER nō te pāruru te raura’a ‘o tāna faufa’a.

Gérald DARMANIN ‘i ‘OPUNOHU ‘i mua ‘i te raura’a ‘o te mau mā’a hotu

‘I tōna pae, ‘i Taharu’u, te fa’aterehau nui nō te tū’aro Amélie OUDÉA-CASTÉRA, nō te māta’ita’i te piha ha’api’ira’a tuatoru ‘o te hōrue ‘iritihia ‘i Papara, tāna ‘i fa’ahiahia maita’i te fa’anahora’a ‘e te fārereira’a ‘i te mau tino ‘e tī’a’au nei teie mau piha ha’api’ira’a ‘i Pōrīnetia hou ‘oia ‘a fa’aru’e mai ai ‘ia Pōrīnetia ‘i te pō mahana maha rā.

« (…) Te ‘ite mata nei au ‘i te ‘aravihi ‘o teie huru ha’api’ira’a ‘i’o nei. Mai roto mai ‘ia Vahine FIERRO, tei riro mai ‘ei hi’ora’a nō te feia ‘āpī ‘e ō mai ‘i roto ‘i teie huru piha ha’api’ira’a. ‘Ua ‘oa’oa roa vau ‘i te ‘itera’a te ‘aravihi ‘o te mau ha’api’i tamari’i, te feia fa’aineine ‘e te huru ato’a ‘o teie vāhi. Mea ‘oa’oa roa nā’u. ‘I te tahi atu pae ‘o te motu nō Tahiti, te vai nei te piha tuarua ‘e ‘i teie vāhi, te piha tuatoru ia. Mea ‘oa’oa roa ».

‘I te ahiahia mahana maha, ‘i te aroa Pouvana’a ‘a O’opa te mau fa’aterehau nui, nō te ha’apāpū ia Emmanuel MERICAM ‘i ni’a ‘i tōna ti’ara’a fa’atere nō te ‘āua mūto’i tahiti, nāna ‘i mono atu ‘ia Mario BANNER. Ha’apāpū-ato’a-hia ‘o Grégoire DEMEZON ‘ei fa’atere rahi nō te mau mūto’i farāni nō Pōrīnetia. Fāri’i-ato’a-hia mai te fa’atere hau nui nō te aramoana ‘i te ‘āua mūto’i farāni nō Papara, i reira tuatāpapahia ‘ia te parau nō te ‘arora’a ‘i te rā’au tā’ero ice.

Tere hōpe’a ‘o te fa’aterehau nui ‘e tōna mono ‘i te pae Matuita mā ia. Tei Nuku Hiva, ‘i te po’ipo’i mahana pae rā. Te peretiteni BROTHERSON ‘e ‘e piti ‘o tāna mau fa’aterehau tei roto ato’a teie tere, fari’i hia rātou ‘i te tahua taura’a manureva ‘e te tā’ato’ara’a ‘o te mau Haka’iki nō Mātuita hou rātou ‘a arata’ihia atu ai ‘i Taioha’e. Rave rahi mau tumu parau ‘i tuatāpapahia, mai te tāpa’ora’a ‘i ni’a ‘i te tapura faufa’a tupuna ‘a te UNESCO ‘e te fa’a’a’anora’a ‘i te mana ‘o te CODIM. ‘Ei hi’ora’a, te fa’anahora’a ‘o te hō’ē tahua taura’a manureva ‘i Mātuita mā. ‘I tōna a’e pae, ‘ua ti’a atu te mono fa’aterehau nui Philippe VIGIER, ‘i ni’a ‘i te menema ‘o tōna taea’e tei hunahia ‘i pīha’i iho ‘i te mēnema ‘o Jacques Brel.

I Hiva Oa teie mau ti’a ‘i te mahana pae avatea nō te UNESCO hou ‘a fārerei atu ai ‘i te nūna’a.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son