‘I te fenua Taratoni, te ‘imihia ra te feiā ‘ōrure hau

Publié le

"'Ua ho'i mai te hau": te reo o te mau ti'amana 'i teie mahana pae. I tā rātou hi'ora'a, vetahi ri'i mau āroa nō Nouméa teie 'e huehue nei. 'Ua ha'amata te reira i te hōpe'a hepetoma i mā'iri a'e nei. Te tumu, o teie nei ia ture mā'iti 'āpī tei mā'itihia e te 'āpo'ora'a 'īriti ture i Paris. Teie ia 'e pāto'ihia nei e te mau ta'ata e hina'aro ra i te ti'amāra'a.

Piahia i te 18/05/2024 à 23:02 - Fa’arava’ihia i te 18/05/2024 à 23:03

"'Ua ho'i mai te hau": te reo o te mau ti'amana 'i teie mahana pae. I tā rātou hi'ora'a, vetahi ri'i mau āroa nō Nouméa teie 'e huehue nei. 'Ua ha'amata te reira i te hōpe'a hepetoma i mā'iri a'e nei. Te tumu, o teie nei ia ture mā'iti 'āpī tei mā'itihia e te 'āpo'ora'a 'īriti ture i Paris. Teie ia 'e pāto'ihia nei e te mau ta'ata e hina'aro ra i te ti'amāra'a.

Mai mōnirē mai ā, huehue i te fenua Taratoni, ia au i te mau ti’amana, ‘e ono ta’ata tei fa’aru’e, i rotopū ia rātou ‘e piti mūto’i ‘e hau i te hanere ti’ahapa ta’ata tei pēpē. Ia au ato’a i te tōmitera teitei Louis Le Franc, ‘e toru aroa teie e vai ra ‘i raro a’e i te rima ‘o te feiā ‘ōrure hau, mau aroa teie ‘e pārahihia ra e te rahira’a e te nūna’a kanak.

Nō te peretiteni ō te piha ‘e tī’a’au nei te tapiho’ora’a ‘e te mau taiete ‘i Taratoni, « 80% haere atu i te 90% ‘o te mau fare toa ‘e taiete ‘o te ‘oire pū tei vāvāhihia », David Guyenne. ‘I te fare ma’i nō Nouméa, te pe’ape’a nei ‘o Thierry Geslan no te mara’ara’a ‘o te rahira’a ma’i « e toru ‘aore ra e maha ta’ata paha tei fa’aru’e mai mahana maha ra, ‘aita rātou i fāna’o i te rapa’aura’a » i te mea, ‘ua ‘ōpanihia te mau purūmu. I te pō mahana maha ra, hō’ē pupu mūto’i farāni tei tāpae rū atu ‘i Taratoni. 1700 te vai ra ‘i’ō tauatini ti’ahapa te tīa’i-fa’ahou-hia ra. I teie mahana pae, ‘ua tono te nu’u ‘i te tahi ā fa’ehau nō te ha’apa’ari ‘i tāna mau pupu. ‘Ua tonohia rātou i te mau uahu ‘e te mau tahua taura’a manureva nō Taratoni.

I teie mahana pae nei, ‘ua fa’aoti ato’a te ‘auvaha ture nō Taratoni, Yves Dupas « ‘e ‘īriti vau hō’ē tītorotorora’a nō te ‘imi i te feiā ‘ōrure hau », i rotopū ia rātou « te vai ra te mau mero nō te CCAT ». Fa’ahapahia ra rātou « nō te ‘eiāra’a, te tāninara’a ‘e te pi’ira’a i te ta’ata ‘ia ‘āmui nō te rave i te ‘ohipa ‘i’ino ‘e nō te tū’inora’a te mau tauiha’a ». Te mea pāpū te fa’ahapa nei te ‘auvaha ture « ‘i te mau tino arata’i, tei huti te feiā ‘āpī ‘i roto i te ‘ohipa ‘i’ino. Mea pāpū ato’a, ‘ua arata’ihia te feiā ‘ōrure hau. »

‘I tōna a’e pae, te pāto’i nei te mero nō te CCAT, Rock Haocas i teie mau fa’ahapara’a, « ‘aita mātou ‘i pi’i ‘i te ta’ata ‘ia rave ‘i teie mau ‘ohipa ‘i’ino ». I tāna hi’ora’a nō roto mai teie mau huehuera’a « hō’ē pae ‘o te nūna’a Kanak tei hi’o-pae-hia » ‘i Nouméa.

I te hi’ora’a a te ‘auvaha ture, 163 ta’ata tei tu’uhia ‘i raro a’e i te hi’opo’ara’a mai tāpati mai ā, 26 ‘o rātou tei uta-rū-hia ‘i mua i te ha’avā. Hau roa atu, ‘ua tāpūhia te tahua natirara Tik Tok, ‘e riro rā teie te tahua natirara fa’a’ohipahia na ‘e te feiā ‘orure hau.

‘Ia nūmerahia, 24 miriā farāne te pau nō roto mai i te mau vāvāhira’a. ‘E ruru te fa’aterehau nō te ‘imira’a faufa’a Bruno Le Maire i te mau taiete ‘āfata pāruru i teie hepetoma i muri ‘e ‘ia tauturu-‘oi’oi-hia te mau taiete, fare toa, piha ‘ohipa nō te tāta’i ‘aore ra fa’a’āpī.

‘Ua ha’amana te ‘āpo’ora’a ‘iriti ture i muri noa mai ‘i te ‘āpo’ora’a to’ofa, i te mau tauiuira’a ‘o te ture mā’iti a te fenua Taratoni, i te pō mahana piti ra, 14 nō mē. ‘E tīa’i ā ra ‘i te fa’aotira’a hōpe’a ‘ia tupu te fārereira’a i rotopū i te mau fa’atere nō te fenua Taratoni ‘e te Hau nui. Ture mā’iti e pāto’ihia nei e te pupu CCAT, inaha ‘e ‘iriti te reira i te mā’itira’a i te mau ta’ata ato’a.

‘I Pōrīnetia nei, ‘ua ha’amata te ta’ata i te ‘āfa’i i tā rātou mau tauturu mā’a ‘e ‘ahu anei i te taiete uta tauiha’a SAT NUI ‘i Fare Ute. Nō te mau ha’amāramaramara’a: 40.50.43.00 ‘aore ra [email protected]

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son