Fa’aeara’a ‘ohipa i Air Tahiti Nui : ‘Aita ā i matara

Publié le

A hitu mahana tō te mau 'ihireva a te Taiete Air Tahiti Nui fa'aeara'a i te 'ohipa – 'Ua ha'amata fa'ahou te mau tāu'ara'a parau e te Peretetini nō Pōrīnetia, 'inaha, nāna e ti'a'au ra 'i te tuha'a nō te fa'ari'ira'a rātere e te mau utara'a manureva nā te ara.

Piahia i te 11/07/2023 à 15:48 - Fa’arava’ihia i te 11/07/2023 à 15:48

A hitu mahana tō te mau 'ihireva a te Taiete Air Tahiti Nui fa'aeara'a i te 'ohipa – 'Ua ha'amata fa'ahou te mau tāu'ara'a parau e te Peretetini nō Pōrīnetia, 'inaha, nāna e ti'a'au ra 'i te tuha'a nō te fa'ari'ira'a rātere e te mau utara'a manureva nā te ara.

Po’ipo’i monirē ‘ua fāri’i te Peretetini nō Pōrīnetia i te mau fa’atere ‘o te taiete Air Tahiti Nui, i muri mai ‘ua fa’ari’i ato’a ‘oia i te mau aupupu pāruru rave ‘ohipa e tae noa atu i te mau ti’a pāruru ‘o te mau rave ‘ohipa, terā rā ‘aita teie fārereira’a i manuia, ‘inaha ‘aita hō’ē fa’aaura’a i tu’urimahia.

Hora pae i te ahiahi, teie mai ā te aupupu pāruru rave ‘ohipa e fārerei nei i te Peretetini nō Pōrīnetia, i roto i terā mana’o e ‘imi te tahi ‘ūputa nō te tātara i teie fifi, ‘inaha amohia te tuha’a rahi ‘o te tāpura faufa’a a te taiete Air Tahiti Nui e te hau fenua, te aura’a tei te hau fenua te fa’aotira’a hōpe’a.

Nā roto i teie fa’aeara’a ‘ohipa, ‘ua fifi roa te parauō te fa’ari’ira’a rātere ‘io tātou. Fifi ato’a te mau taiete e ‘ohipa ra i roto i te tuha’a nō te fa’atianira’a.

Muri mai piti hora tāu’aparaura’a, ‘ua tāpapa te mau aupupu pāruru rave ‘ohipa i te tahua taura’a manureva nō te vauvau i mua ia rātou te mau parau ‘āpī.

E i te hora ‘ahuru e te ‘afa te ha’amata fa’ahou nei te tāu’ara’a parau i rotōpu ‘ia Moetai Brotherson e te mau apupu pāruru rave ‘ohipa. ‘Ua ho’i mai te tā’ato’ara’a i ni’a na anira’a e 5, ‘o tā rātou i tuatapapa hu’ahu’a maita’i e tae roa atu i te hora hō’ē e te ‘āfa i te ‘a’ahiata, e 2 rāve’a nō roto mai i te hau fenua.

A tahi te moni nō te ha’amāuruuru i te mau ‘ihireva e ‘ohipa ra i rapae ‘ia Pōrīnetia. Te piti ‘o te rāve’a ‘ia fa’anaho te taiete i te hō’ē tāpura faufa’a 510 mirioni i te matahiti no te ‘aufau i te moni ‘āva’e a te mau ‘ihireva.

I te reo ‘o te Peretetini ‘o Pōrīnetia – « ua tae tātou i ni’a i te tuha’a hōpe’a ‘o tā mātou e tano i te fa’ata’a, ‘inaha nō te hau fenua e ta’a noa atu te mau rāve’a e tāpe’ahia mai, 510 mirioni e tuha’a moni rahi teie, ‘e’ita e tano i te haere atu i ni’a ».

I roto nā 510 mirioni ‘ia tu’uhia terā e 5% fa’atopara’a moni ‘āva’e i fa’anahohia i te tau ‘o te ma’i Covid, te mara’ara’a ‘o te moni ho’o ‘o te orara’a e te ha’amara’ara’a i te moni ‘āva’e a te mau ‘ihireva, hō’ē mara’ara’a ‘i ni’a i te fāito 230 mirioni.

Toe ra i teie mahana ‘e aha te rāve’a a te taiete nō te amo i teie tuha’a moni 510 mirioni i te matahiti ? I te reo ‘o te Peretetini Brotherson, ‘e’ita e ha’utihia te moni tīteti, te auraa ‘e’ita e ha’amara’ahia. Nō te Peretetini, tītauhia e pāruru e fa’aherehere te taiete manureva ‘o te fenua, e tītau-ato’a-hia i te fa’atano i te mau tāpura ‘ohipa i mua i te mau taiete rarahi nō te ara e tā rātou  tuha’a moni hau atu i te fa’ahiahia.

‘Ua ha’apāpū ato’a te Peretetini nō Pōrīnetia i roto i teie tāu’ara’a parau, ‘aita e ta’ata ‘e ‘ere i tō rātou pārahira’a.

‘Ua ha’amata fa’ahou te mau tāu’ara’a parau, fārereira’a a mahana piti 11 no tiurai i te hora 5 i te tahara’a mahana.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a