‘E īva mau ‘āuri tei fāna’o ‘i te fa’anahora’a “Job Academy”

Publié le

Publié le 29/08/2023 à 16:00 - Mise à jour le 29/08/2023 à 16:00

Tahi ‘āva’e tō teie mau mau ‘āuri ‘āpe’era’a ‘i teie fa’aineinera’a ‘ei rāve’a tauturura’a ihoā ‘ia rātou ‘ia tae te taime hope ai tā rātou tau tāpe’ara’a. Ha’api’ipi’ira’a nō te ha’amaita’i ‘i tā rātou ‘īmira’a ‘ohipa ‘e nō te ha’apāpū ‘i tō rātou ‘aravihi ‘e tō rātou ‘ite.

« Taime ato’a teie nō rātou nō te fa’aū ‘i te tahi mau fa’anahora’a ‘ohipa ‘ō tā rātou ‘i ‘ore ā ‘i ora mai. Rave’a fa’aferurira’a ato’a ‘ia rātou ‘i ni’a i te huru hi’ora’a ‘o te ta’ata ‘i mua ‘i tō rātou ti’ara’a mau ‘āuri » te hi’ora’a teie ‘a te mono fa’atere nō te piha ‘ohipa ‘e fa’aineine nei te mau ta’ata mau ‘āuri hou rātou ‘a tu’uhia ai, Sophie NICOLAS.


Mau ti’a nō te mau taiete huru rau tei fārerei tino roa atu te feia mau ‘āuri

‘I roto ‘i teie fa’anahora’a, nā te mau taiete ‘e ha’afātata nei ‘i te feiā mau ‘āuri. Taiete manureva, fare moni, piha ‘ohipa nō te ea, ‘ua rau te mau tōro’a ‘ohipa ‘i toro ‘i tō rātou rima nō teie fa’anahora’a. Te fa’aterehau nō te feia ‘api ‘e te araira’a ‘i te mau ‘ohipa ‘ī’ino tei fārerei tino atoa ‘i teie mau mau ‘āuri.

« ‘E ta’ata ato’a rātou mai ‘outou mai ia’u. Titauhia ‘e pā’imi ‘i te rāve’a ‘i roto ia rātou, ‘ia ‘ite ato’a rātou, ‘e ta’ata ihoā rātou ‘e te vai ra tō rātou ‘ite, te ‘ohipa ‘e nehenehe ihoa rātou ‘e rave » te pāhonora’a ‘a Teva SANFORD peretiteni nō te fare arata’i ‘e ohipa ‘āmui nei ‘e te tā’atira’a FACE Polynésie

Ha’api’ipi’ira’a  » Job Academy »nō te fa’a’ineine teie mau mau ‘āuri

‘E ta’ahira’a mātāmua te fa’anahora’a « Job Academy” nō teie mau ta’ata tei hape hō’ē a’e taime ‘i roto ‘i tō rātou oraraa. ‘I Nu’utania nei horo’ahia ia rātou te tāviri nō te fa’aineine ‘i te tahi ‘ananahi pāpū nō rātou ‘e ia ti’aturi ‘i ni’a ‘i tō rātou ‘aravihi, mai teie taure’are’a ‘e faaineine ra iana nō te tītau ‘e te tōro’a ta’ata fari’i manihini.

« ‘E tu’u mā’a tā’u ‘ohipa ‘i te mātamua ra, ‘ua ‘ohipa ato’a mai au ‘i roto ‘i te fāri’ira’a rātere, ‘e pae reo tā’u ‘e paraparau nei » te reo ‘o te hō’ē ‘o te mau mau ‘āuri.

‘Ua riro ato’a teie ha’api’ipi’ira’a ‘a te ta’atira’a FACE Polynésie ‘e te SPIP ‘ei rāve’a ‘e ‘ia fāriu te mau taiete ‘i ni’a ‘i te ‘aravihi ‘o teie mau mau ‘āuri ‘i ni’a ‘i terā ‘e terā a’e tōro’a.

Dernières news