Beyoncé ‘i Teti’aroa nō tōna ‘ōro’a fānaura’a

Publié le

Nō ho'i noa a'e nei nā ta'ata hīmene marite ra 'o Beyoncé 'e tāna tāne Jay-Z mai Teti'aroa atu. 'I tāua motu ra te fa'ahanahana-ra'a-hia te maha 'ahuru mā pitira'a 'o te matahiti 'o Beyoncé, 'i te hotēra Brando.

Piahia i te 14/09/2023 à 10:22 - Fa’arava’ihia i te 14/09/2023 à 10:22

Nō ho'i noa a'e nei nā ta'ata hīmene marite ra 'o Beyoncé 'e tāna tāne Jay-Z mai Teti'aroa atu. 'I tāua motu ra te fa'ahanahana-ra'a-hia te maha 'ahuru mā pitira'a 'o te matahiti 'o Beyoncé, 'i te hotēra Brando.

‘Ia au ‘i te tahua natirara spécialisé TMZ, « 11 fare » tei tārahuhia ‘i te hotēra Brando ‘e Beyoncé ‘e Jay-Z mai te 5 ‘e tae atu ‘i te 8 nō tetepa. Taime fa’afa’aeara’a nō te vahine hīmene marite tuiro’o teie ‘e tere nei nā te mau fenua ato’a nō tāna mau ‘āru’i hīmenera’a pi’ihia « Renaissance ». Monirē ‘i mā’iri a’e nei, tei te ‘oire nō Vancouver ‘i te fenua Tanāta ‘ona ‘i te hīmenera’a.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son