4000 farāne hau o te moni tahua mai te mahana mātāmua nō nē

Publié le

'Ua fa'aoti te fa'aterera'a hau fenua i roto i tāna rurura'a hepetoma 'ia ha'amara'ahia te moni tahua i ni'a i te faito 2,38% mai te mahana mātāmua nō mē. 1024,74 farāne atu ra te hora 'ohipa.

Piahia i te 02/05/2024 à 9:59 - Fa’arava’ihia i te 02/05/2024 à 9:59

'Ua fa'aoti te fa'aterera'a hau fenua i roto i tāna rurura'a hepetoma 'ia ha'amara'ahia te moni tahua i ni'a i te faito 2,38% mai te mahana mātāmua nō mē. 1024,74 farāne atu ra te hora 'ohipa.

‘Ua ha’amana te ‘āpo’ora’a fa’aterehau ‘ia ha’amara’ahia te moni tahua ‘āva’e mai te mahana mātāmua nō mē 2024.

« 1024,74 farāne atu ra ia te moni hora ‘ohipa, ‘ua nūmerahia ia au i te mara’ara’a o te ho’o o te orara’a tei ni’a i te faito 2,38% i teie nei mahana E fa’ahepora’a teie nā te ture ‘ohipa. ‘Ia hau te ho’o o te orara’a i te 2%, e mara’a ato’a te moni tahua », mai teie e fa’aha’amana’ohia mai nei e te fa’aterera’a hau fenua.

Mai 169 153 Fcfp e riro mai te moni tahua 173 181,06 Fcfp no 169 hora ‘ohipa i te ‘āva’e.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son